50 modlitebních bodů za milost s biblickými verši

22
76609

Lamentations 3: 22-23:

22 Z milosrdenství Páně nejsme pohlceni, protože jeho soucit selže. 23 Každé ráno jsou nové. Skvělá je věrnost tvá.

Sloužíme Bohu soucit, Zkompiluji 50 modlitebních bodů za milost s biblickými verši, abych pomohl křesťanům vidět, že bez ohledu na to, kolik životních potíží se mohou ocitnout, Bůh je dokáže vysvobodit od všech. Udělá to kvůli své milosti. Jeho milosrdenství je stále nové a stále zelené. Jeho věrnost vůči nám je stálá. Bez ohledu na výzvu, kterou právě teď prožíváte, chci, abyste věděli, že Boží milosrdenství je vám vždy k dispozici, a Bůh vás vysvobodí ze všech vašich potíží kvůli jeho milosrdenství

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Mnoho z nich je utrpením spravedlivých, ale Bůh ho vysvobozuje od všech. Ti Bůh, jimž sloužíme, vás vysvobodí ze všech vašich potíží, když se modlíte za tyto modlitby. Jen věřte v Boha milosrdenství a modlete se s touto modlitbou ve víře a budete sdílet vaše svědectví.


 

 

50 modlitebních bodů za milost s biblickými verši

1). Pane! Udělejte mi laskavost v očích, abyste mi vyhověl (a) všechny mé žádosti (uveďte vaši žádost) ve jménu Ježíše.

2) Ó Pane, dovol mi, abych získal milost ve všech oblastech mého života ve jménu Ježíše.

3). Ó Pane, nechť zvítězí tvoje nevyzvednutá laskavost v každé situaci mého života ve jménu Ježíše.

4). Dnes se přiznávám, že můj spasitel žije a způsobí, že Jeho milost svítí na mě v Ježíši
jméno.
5). Ach bože milosrdenství! Smiluj se dnes se mnou a nech mě milosrdenství popadnout od těch, kteří hledají mou smrt ve jménu Ježíše.

6). Ó Pane, tvým milosrdným tichem každý satanský hlas mluvící proti mně, aby zničil můj život ve jménu Ježíše.

7). Pane! Použijte vše kolem mě, abyste mě upřednostnili v Ježíšově jménu Amen.

8) Pane! Hledám tvou tvář, když dítě hledá tvář rodičů. Ukaž mi svou laskavost ve všech oblastech mého života ve jménu Ježíše.

9). Ó, Pane, dnes tě vyzývám v mé nouzi. Slyš mě a smiluj se mnou ve jménu Ježíše.

10). Pane, ať se mé srdce naplní radostí, když odpovídáš na mé modlitby podle svého milosrdenství ve jménu Ježíše.

11). Ó Pane, prohlašuji, že tvá dobrota a milosrdenství se ode mne nikdy neodejdou ve jménu Ježíše.

12). Ó Pane, zasáhni do tohoto problému mého života (zmíň se o tom), než se stanu smíchem před svými nepřáteli. Než se moji nepřátelé podívají na známky mé frustrace v Ježíšově jménu, smiluj se.

13). Pane, potřebuji pomoc v tuto hodinu. Pomozte mi v této záležitosti, než bude příliš pozdě v Ježíšově jménu.

14). Ó Pane, jsi Bůh, který vychová chudé z prachu, potřebných z kopce hnoje, ukaž mi svého Pána milosrdenství a zasáhni do této situace ve jménu Ježíše15). Ó Pane, jak ti neustále sloužím, ať milosrdenství v mém životě ve jménu Ježíše vždy převládá soud.

16). Ó Bože milosrdenství, povstaň a bráni mě před každým falešným obviněním nepřítele ve jménu Ježíše.

17). Ó Pane, výzvy mého života jsou ohromující, jsou pro mě tak silné, abych zvládl ukázat milost a pomoci mi ve jménu Ježíše.

18). Pane, smiluj se dnes se mnou. Nedovolte, aby mě moji nepřátelé dostali dovnitř jámy ve jménu Ježíše.

19). Ježíši Kristu, synu Davidově, smiluj se mnou a bojuj v bitvách mého života ve jménu Ježíše.

20). Ó Pane, smiluj se se mnou a povzbuď mi pomocníky v tomto období mého života ve jménu Ježíše.

21). Ó Pane, nenech mě se stydět, když na tebe brečím, pomoz mi díky milosrdenství a dej mi svědectví v Ježíšově jménu.

22). Ó Pane, otevři mi dveře milosrdenství, abych utekl dovnitř, než mě tento problém spolkne ve jménu Ježíše.

23). Ó Pane, vyslyš dnes moje volání, když ti ve víře ohledně tohoto problému volám, ukaž mi své milosrdenství v Ježíšově jménu.

24). Ó Pane, neposuzuj mě podle míry své víry. Ať na mě dnes padne sprcha milosrdenství ve jménu Ježíše.

25). Ó Pane, věřím ve tebe, nech se stydět, nechť moji nepřátelé nepřekrývají mne Ježíšovo jméno

26). Pane, udělej z mého života epický příklad tvého milosrdenství ve jménu Ježíše.

27). Ó Pane, nech mě za mě mluvit vaše milosrdenství na mém pracovišti ve jménu Ježíše.

28). Ó Pane, smiluj se mnou a povstaň za mou pomoc ve jménu Ježíše.

29). Ó Pane, zachraň mě před svými protivníky, bez tebe nemůžu dělat nic milosrdného ke mně ve jménu Ježíše.

30). Ó Pane, protože milosrdenství patří tobě, nedovol, aby v Ježíšově jménu zvítězil žádný obviňující prst namířený proti mně

31). Bůh milostivý ke mně a požehnej mi a způsob mi, aby mi dnes zářila tvá tvář ve jménu Ježíše.

32). Ó Pane, ukaž mi své milosrdenství a dej mi své spasení ve všech oblastech mého života ve jménu Ježíše.

33). Dnes s vírou prohlašuji, že v mém domě, ve jménu Ježíše, převládá milosrdenství a pravda.

34). Ó Pane, slyšel jsem, že jsi dobrý a hojný v milosrdenství s těmi, kteří tě vzývají, osprchuj mě hojným milosrdenstvím, abych sdílel svá svědectví ve jménu Ježíše.

35). Ó Pane, nechť vaše milosrdenství osvobodí mou duši z hrobu ve jménu Ježíše.

36). Ó Pane, slyšel jsem, že jsi plný soucitu, milostivý, dlouhotrvající a hojný v milosrdenství, nech mě vidět tvé hojné milosrdenství v mém životě ve jménu Ježíše.

37). Ó Pane, nechť je se mnou slitování, abych zvítězil proti svým nepřátelům.

38). Pane, podle tvého slova zachovávej své milosrdenství pro mě navždy a nech svou smlouvu milosrdenství pevně se mnou ve jménu Ježíše.

39). Ó Pane, uspokojuj mé srdce svým milosrdenstvím, abych se radoval a radoval se po všechny dny mého života ve jménu Ježíše.

40). Pomozte mi, Pane můj Bože, a zachraňte mě podle své milující laskavosti ve jménu Ježíše.

41). Ó Pane, ve svém milosrdenství bojujte proti těm, kteří bojují proti mně, zničte všechny ty, kteří trápí mou duši ve jménu Ježíše.

42). Ó Pane, nech mě své milosrdenství usadit ve všech oblastech mého života ve jménu Ježíše.

43). Ó Pane, podle milosti mě vezmi od říše lítosti před lidmi k říši závisti před muži ve jménu Ježíše.

44). Ó Pane, stejně jako jsi projevil milosrdenství slepému bartému, volaju dnes, ó Pane, smiluj se mnou ve jménu Ježíše.

45). Ó Pane, stejně jako jsi vydal démona posedlého tvým milosrdenstvím, také dnes křičím, ó Pane, Synu Davida, smiluj se mnou ve jménu Ježíše.

46). Ó Pane, epileptik byl uzdraven tvým milosrdenstvím, dnes tě vyzývám, abys se mnou slitoval ve jménu Ježíše.

47). Ó Pane, nech mě tvé milosrdenství najít v osudu ve jménu Ježíše.

48). Ó Pane, nechť moji sousedé a příbuzní slyší, když tvé milosrdenství změní mé postavení a postavení pozitivně ve jménu Ježíše.

49). Ó Pane, počítej mě mezi těmi, kterým budeš milosrdný ve jménu Ježíše.

50). Ó Pane, kvůli mně a mé domácnosti se slituj s Ježíšovým jménem.

Otče, děkuji vám za vaše milosrdenství ve jménu Ježíše.

8 biblických veršů o milosrdenství a milosti

Zkompiloval jsem také 8 biblické verše o milosrdenství a milosti vám tyto biblické verše umožní účinně se modlit. Vyzývám vás, abyste si přečetli tato písma, meditovali na ně a modlili se s nimi, když voláte Boha milosrdenství.

1). 2. Samuelova 24:14:
14 David řekl Gádovi: Já jsem ve velkém úžině: padejme nyní do ruky Hospodinovy; Neboť milosrdenství jeho jsou veliké, a neponechávej mne do ruky člověka.

2). Žalm 86:5:
5 Nebo ty, Pane, jsi dobrý a připraven odpustit; a hojný v milosrdenství všem těm, kteříž tě vzývají.

3). Žalm 145:9:
9 Hospodin je dobrý pro všechny; a jeho milosrdná milosrdenství jsou nad všemi jeho skutky.

4). Lukáš 6:36:
36 Buďte tedy milosrdní, jako také milosrdný váš Otec.

5). Efezským 2:4:
4 Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kteroužto zamiloval nás,

6). Titus 3: 5:
3 Nebo i my sami jsme byli někdy pošetilí, neposlušní, podvedeni, sloužící různým žádostem a potěšením, žijící ve zlosti a závisti, nenávistní a nenávidící jeden druhého.

7). Židům 4:16:
16 Pojďme tedy odvážně k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a našli milost, abychom pomohli v době potřeby.

8). 1 Peter 1: 3
3 Blahoslavený Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle jeho hojného milosrdenství znovu zplodil na živou naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých.

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

22 KOMENTÁŘE

 1. Snažím se každý úterý rychle a modlím se s těmito modlitebními body a pro mě to funguje, ať Bůh požehná spisovateli

 2. Jsem opravdu požehnán tímto modlitebním bodem, cítím sílu andělů Boha, kteří se starají o mé záležitosti. Bůh tě stále žehná více moudrostí

 3. Bůh žehnej spisovateli, více milosti. Jsem opravdu požehnaný. Bůh odpoví na všechny naše modlitby ve jménu Ježíše.

 4. Dnes ráno jsem se sem dostal ... hledal modlitby o milost ... doufám a věřím, že by to ve jménu Ježíše fungovalo i pro mě.
  Vydám svědectví o Boží slávě. Amen

 5. Díky Bohu za jeho milosrdenství k mému životu, manželce a dětem, děkuji ti Ježíši jako slepý Bartimius, tvá milosrdenství již v mých manželkách za současných okolností zvítězilo a domnívám se, že ona uzdravila své úplné uzdravení, protože jsem dnes ráno plakala, její život v Ježíšově jménu Amen

 6. Esther Oluwakemi.
  Jsem opravdu požehnán tímto působivým modlitebním bodem o milosrdenství. Pevně ​​věřím, že budu svědčit o milosrdenství Boha.

 7. Požehnal jsem Božímu jménu pastora Ikechukwu Chinedum, že jsem narazil na tyto modlitební body pro přízeň a milosrdenství. Zdá se, že kvůli mně napsal tyto modlitební body a já jsem se modlil tuto modlitbu s vírou a mé svědectví je na cestě přicházející ve vašem mocném jménu Ježíši Kristu. (Amen)

 8. Bůh je skvělý a vy jste velcí také pro privilegium, které vám bylo dáno, abyste žehnali druhým. Bůh vám žehnej, pane. Vím, že moje modlitby jsou odpovědí. Jsem také požehnaný.

 9. Pane Ježíši, dnes k tobě přicházím s otevřeným srdcem a žádám tě, aby ses nad mnou slitoval a manželsky mě usadil a upřednostňoval a pamatoval na svou rodinu. Moje naděje je v tobě. Odpusť mi prosím mé minulé chyby, pane můj Bože.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.