6 modlitebních bodů za svatost

0
14333

2 Korintským 7: 1:

1 Protož se tyto přísliby, milovaní milovaní, očistěte od veškeré nečistoty těla a ducha a zdokonalujte svatost v bázni Boží.

Osobně jsem sestavil těchto 6 modlitebních bodů za svatost pomáhat tam věřícím při hledání svatého života. Je to největší touha bohů, aby všechny jeho děti byly svaté. Bible nám umožňuje pochopit, že bez svatosti nemůžeme Boha vidět. Co je to svatost? Svatost jednoduše znamená být odděleny k Bohu. Být zde oddělený znamená být povolán k dílu Božímu v Kristu. Každé znovu narozené dítě Boží je povoláno ke svatosti. Jsme povoláni pracovat jako Kristus, mluvit jako Kristus a žít jako Kristus.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Těchto 6 modlitebních bodů za svatost umožní každému křesťanskému věřícímu žít svatý (oddělený k Bohu) život, zatímco slouží Bohu. Je důležité si uvědomit, že svatost není bez hříchu, svatost není tělesnou dokonalostí, svatost není o vnějším výkonu nebo vnějších zjevech. Svatost je o vnitřní transformaci, která nakonec vede k vnější proměně (progresivní změny).

6 modlitebních bodů za svatost

1). Ó Pane, díky moci tvého svatého ducha mi dovolte žít svatým životem, abych mohl Krista na Zemi reprezentovat ve jménu Ježíše.

2). Pane, pomoz mi chodit s tebou v svatosti, abych naplnil svůj osud a účel své existence ve jménu Ježíše.

3). Ó Pane spravedlnosti, v tomto světě plném násilí, sobectví, vraždy a jiných zlých skutků mě naučí cestu svatosti a vyrývá mi, abych žil jako Kristus slovy, myšlenkami a skutky ve jménu Ježíše.

4). Ó Pane, nauč mě své slovo a usnadňuj to, abys ho použil na můj život, abych viděl dobro po všechny dny mého života ve jménu Ježíše.

5). Ó Pane, dej mi ducha pokory, abych s tebou mohl chodit ve svatosti Ježíšovo jméno.

6). Ó, Pane, vygravíruj mě, abych tvá přikázání nechala odvést nepravost daleko od mě v Ježíši
jméno.

15 biblických veršů o svatosti a posvěcení

15 biblické verše o svatosti a posvěcení pro vaše biblické studium a meditaci. Přečtěte si je, přiznejte je, meditujte na ně, modlete se s nimi a nakonec je prožijte. Dnes se za tebe modlím duchem svatosti, provádím tě ve svém křesťanovi žijícím v Ježíšově jménu.

1). 2 Tesalonickým 2:13:
13 Ale jsme povinni vzdát vděčnost Bohu za vás, bratří milovaní Pána, protože Bůh vás od počátku vyvolil k spasení posvěcením Ducha a vírou pravdy:

2). 2 Timoteovi 2:21:
21 Jestliže se tedy člověk od nich očistí, bude nádobou na počest, bude posvěcen a bude se setkávat pro účely pána a bude připraven na všechny dobré skutky.

3). Římanům 6:
1 Co tedy řekneme? Máme-li pokračovat v hříchu, může milost překypovat? 2 Bože, zakazuj. Jak v tom déle budeme žít my, kteří jsou mrtví hříchu? 3 Nevíte, že tolik z nás, kteří byli pokřtěni v Ježíše Krista, byli pokřtěni do jeho smrti? 4 Proto jsme s ním pohřbeni křtem k smrti: jako když byl Kristus vzkříšen z mrtvých slávou Otce, i tak bychom měli chodit v novotě života. 5 Neboť kdybychom byli spolu vysazeni podle podoby jeho smrti, budeme také v podobě jeho vzkříšení: 6 Víme-li to, že náš starý muž je s ním ukřižován, aby bylo zničeno tělo hříchu, od té doby neměli bychom sloužit hříchu. 7 Neboť mrtvý je osvobozen od hříchu. 8 Nyní, když jsme mrtví s Kristem, věříme, že s ním budeme také žít: 9 Víme, že Kristus vstal z mrtvých, už ne; smrt nad ním už nemá nadvládu. 10 Nebo v tom, že zemřel, jednou zemřel na hřích, ale v tom, že žije, žije v Bohu. 11 Rovněž se domnívejte, že jste skutečně mrtví pro hřích, ale žijete k Bohu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. 12 Nehřešte tedy ve svém smrtelném těle, abyste jej poslechli v jeho žádostech. 13 Ani ty nevydávejte své členy jako nástroje nespravedlivosti hříchu, ale vydejte se Bohu jako ti, kteří jsou živí z mrtvých, a vaši členové jako nástroje spravedlivosti vůči Bohu. 14 Nebo hřích nebude nad tebou vládnout; nebo nejste pod zákonem, ale pod milostí. 15 Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Chraň bůh. 16 Nevíte, že tomu, komuž sami podléháte služebníkům, abyste poslouchali, jeho služebníci jste, komu jste poslušni; Z hříchu až do smrti nebo z poslušnosti spravedlnosti? 17 Bohu však děkuji, že jste služebníky hříchu, ale ze srdce jste uposlechli toho učení, které vám bylo vydáno. 18 Když jste se tedy osvobodili od hříchu, stali jste se služebníky spravedlnosti. 19 Mluvím podle způsobu člověka kvůli slabosti svého těla. Nebo jako jste vy odevzdali služebníky svým členům nečistotě a nepravosti neprávosti; i tak nyní odevzdejte své členy služebníky spravedlnosti svatosti. 20 Nebo když jste byli služebníci hříchu, nebyli jste osvobozeni od spravedlnosti. 21 Jaké ovoce jste tedy měli v těch věcech, za které se nyní stydíte? na konci těch věcí je smrt. 22 Nyní však osvobozeni od hříchu a stanete se služebníky Boha, máte ovoce svaté a konec věčného života. 23 Neboť mzdou za hřích je smrt; ale Boží dar je věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

3). John 15: 1-4:
1 Já jsem pravá réva a můj Otec je manžel. 2 Každou větev ve mně, která nenese ovoce, kterou vzal, a každou větev, která rodí ovoce, očistí ji, aby přinesla více ovoce. 3 Nyní jste čistí skrze slovo, které jsem vám řekl. 4 Zůstaň ve mně a já ve tobě. Protože větev nemůže nést ovoce sama o sobě, kromě toho, že zůstane ve vinici; nic víc nemůžete, kromě toho, že zůstanete ve mně.

4). 1 Tesalonickým 4: 3-5:
3 Neboť toto je vůle Boží, i vaše posvěcení, abyste se zdrželi smilství: 4 Aby každý z vás věděl, jak vlastnit svou nádobu v posvěcení a cti; 5 Ne v chtíči soužení, dokonce jako pohané, kteří neznají Boha:

5) 2 Peter 1: 2-4:
2 Milost a pokoj vám budou rozmnoženy skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. 3 Podle jeho božské moci nám dal vše, co se týká života a zbožnosti, skrze poznání toho, kdo nás povolal ke slávě a ctnost: 4 Protož nám jsou dány nadbytečné veliké a vzácné zaslíbení: že těmito by jste mohli být účastníky božské přírody a unikli korupci, která je na světě touhou.

6) Římanům 15:16:
16 Abych byl služebníkem Ježíše Krista pohanům, sloužícím evangeliu Božímu, aby obětování pohanů mohlo být přijatelné, posvěceno Duchem svatým.

7). Římanům 6:6:
6 Když to víme, že náš starý muž je s ním ukřižován, aby bylo zničeno tělo hříchu, a proto bychom neměli sloužit hříchu.

8). Filipané 2:13:13

Pro něj je to Bůh, který dělá šťastně v vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své.

9). Filipané 1: 6:
6 Přesvědčen o této věci, že ten, kdož ve vás začal dobré dílo, bude jej vykonávat až do dne Ježíše Krista:

10). John17: 19:
19 A posvěcuji se, aby i oni byli posvěceni pravdou.

11). John 17: 17:
17 Posvěcujte je svou pravdou: vaše slovo je pravda.

12). 2 Korintským 12:21:
21 A když přijdu zase, pokorím mne můj Bůh mezi vámi, a že nebudu kvíliti mnozí, kteří již zhřešili, a nebudu litovat nečistoty, smilstva a chlípnosti, kteréž se dopustili.

13). 2 Korintským 5:17:
17 Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením; staré věci pominuly; aj, všechny věci jsou nové.

14). 1 Tesalonickým 5:23:
23 A samotný Bůh míru vás zcela posvětí; a modlím se, Bože, celý tvůj duch, duše a tělo zůstanou bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

15). 1 Tesalonickým 4:3:

3 Toto jest vůle Boží, i vaše posvěcení, abyste se zdrželi smilství.

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.