25 mocných modlitebních bodů za plod dělohy

47
55291

1. Samuelova 2:21:21

A Pán navštívil Hannu, aby počala, a porodila tři syny a dvě dcery. A dítě Samuel rostlo před Pánem.

Je to Bůh, aby všechna jeho stvoření byla plodná, od počátku přikázal lidstvu, aby bylo plodné a doplňovalo Zemi. Každá forma neúspěšnosti, ať už v lidstvu, zvířatech nebo rostlinách, není od Boha. Proto, dítě Boží, jsme sestavili 25 mocných modlitebních bodů za plody lůna, pro tebe. Tyto modlitební body vás povedou k modlitbě proti každé formě neúspěšnosti v lůně. Budeš plakat ve víře k Bohu plodnosti a množení, abyste zasáhli do vaší situace.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

25 mocných modlitebních bodů za plod dělohy


1). Ó Pane, na začátku tvé prohlášení pro lidstvo mělo být plodné, množit se a doplňovat Zemi, stojím dnes tvým slovem a svou plodnost prohlašuji ve jménu Ježíše.

2). Všichni naši otcové smlouvy, Abraham, Izák a Jákob, tam měli děti, proto prohlašuji, že budu mít své jméno v Ježíšově jménu.

3). Pane! Dnes prohlašuji, že budu plodný a množí se v Ježíšově jménu.

4). Gn 15: 5 - Ó Bože, který navštívil Sarah s Izákem a Hannu se Samuelem, otec mě dnes navštívil ve jménu Ježíše.
5). Pane, podle nové smlouvy Ježíš zaplatil cenu za mou plodnost, proto dnes své děti dostávám ve jménu Ježíše.

6). Věřím, že to, co člověk považuje za nemožné, je v mém životě možné pro Boha. Letos budu těhotná a porodím své vlastní dítě letos ve jménu Ježíše.

7). Ó Pane, velím každé nemoci související s plodností v těle nebo krvi mé ženy, ať už fibroidní, zánětlivé onemocnění pánve (PID), ovariální cysta, zablokování vejcovodu, jakékoli jiné chronické pohlavně přenosné choroby nebo pohlavně přenosné nemoci, ať už se jmenujete jakkoli, přikazuji vám zmizet z těla mé ženy ve jménu Ježíše.
8). Pane, odstraňte, co je dnes příčinou mé neúrodnosti. Udělejte ze mě tento měsíc jménem Ježíš.

9). Můj otče a můj bože, pamatuj si na mě, i když jsi si vzpomněl na Rachel a otevřel jí lůno, pamatuj si mě dnes, poslouchej mě dnes a otevři můj lůno dnes ve jménu Ježíše.

10). Ó Pane, žehnej mi dnes požehnáním prsou a lůna ve jménu Ježíše.

11). Prorokuji, že v mém životě už nebude žádné další potraty ve jménu Ježíše.

12). Ó Pane, otevři oči na řešení mé plodnosti v Ježíšově jménu Amen

13). Ó Pane, tvou mocnou rukou změním své jméno z matky neúrodnosti na matku mnoha dětí ve jménu Ježíše.

14). Ó Pane, dnes prohlašuji do svého lůna: „Lůno, slyš slovo Páně, otevři se a vezmi mé děti“ ve jménu Ježíše.

15). Otče, udělej mi moje svědectví o zázračných dětech ve jménu Ježíše

16). Ó Pane, uzdrav můj manželovi z jakékoli nemoci spojené s plodností ve jménu Ježíše.

17). Ó Pane, veškerý můj zármutek vyplývající z neúrodnosti byl od dnešního dne na kříž přibit. Nyní jsem na řadě, abych nesl své děti ve jménu Ježíše.

18). Všechna výčitka neplodnosti v mém životě skončí tento měsíc ve jménu Ježíše.

19). Prohlašuji, že všichni ti, kteří se dnes vysmívají, přijdou brzy a slaví se mnou ve jménu Ježíše.

20). Ó Pane, neposuzuj mě podle míry své víry nad svými modlitbami. Ať na mě dnes padne déšť milosrdenství a otevři můj lůno ve jménu Ježíše.

21). Ó Pane, způsob, že se moje lůno stane úrodným v Ježíšově jménu.

22). Ó Pane, usaď mě v manželství, udělej z mne radostnou matku mých biologických dětí v Je? Sus jménu.

23). Ó Pane, vaše slovo prohlašuje, že nezavřete lůno! Cokoli, co zavřelo moje lůno, prohlašuji, že je otevřeno teď !!! Ve jménu Ježíše Krista

24). Ó Pane, zachraň mě před hanbou, dej mi dnes své vlastní děti ve jménu Ježíše.

25). Osvobodil jsem se od každého démonského duchovního manžela nebo duchovní manželky bojující proti mému Dítěti, nesoucímu Ježíšovo jméno.

Děkuji Ježíši.

Také jsem sestavil asi 20 biblických veršů o plodnosti lůna, abych vám také pomohl účinně se modlit. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navždy, pokud to udělal pro jednoho, udělá to za vás dnes ve jménu Ježíše.

20 veršů z bible na plod lůna

1). Žalm 127:3:
3 Hle, děti jsou dědictvím Pána, a ovoce lůna je jeho odměnou.

2). Žalm 113:4:
9 Učinil neplodnou ženu, aby hlídala dům a byla radostnou matkou dětí. Chvalte Pána.

3). Genesis 25: 21:
21 I Izák prosil Hospodina o manželku svou, protože byla neúrodná, a Hospodin o něho prosil, a počala Rebeka jeho manželka.

4). Žalm 20: 1-4:
1 Hospodin tě slyší v den trápení; brání tě jméno Jákobova Boha; 2 Pošlete ti pomoc ze svatyně a posilni tě ze Sionu; 3 Pamatujte na všechny své oběti a přijměte svou spálenou oběť; Selah. 4 Udělej tě podle svého srdce, a plň všechny své rady.

5). Římanům 5: 3-5:
3 A nejen to, ale slibujeme také v souženích: s vědomím, že soužení pracuje trpělivost; 4 A trpělivost, zkušenost; a zkušenosti, naděje: 5 A naděje se nestydí; protože láska Boží je v našich srdcích prolita Duchem svatým, který je nám dán.

6). Lukáš 1:42:
42 Promluvila hlasem hlasem a řekla: Požehnaná jsi mezi ženami, požehnána je plod tvého lůna.

7). Žalm 128:3:
3 Tvoje žena bude jako plodná réva po stranách domu tvého: tvoje děti jako olivové rostliny kolem tvého stolu.

8). Židům 11: 11-12:
11 Sárou se také skrze víra dostala síla, aby počala semeno, a byla vysvobozena z dítěte, když byla v minulém věku, protože soudila jeho věrného, ​​který zaslíbil. 12 Proto tam vyrostl dokonce jeden, a ten tak dobrý jako mrtvý, tolik jako hvězdy oblohy v množství, a jako písek, který je u moře nespočetný.

9). Lukáš 1:13:
13 Ale anděl řekl jemu: Neboj se, Zachariáši, nebo slyší se tvá modlitba; a tvoje žena Alžběta ti porodí syna, a nazveš jeho jméno Jan.

10). Filipané 4: 6-7:
6 Dávejte pozor na nic; ale ve všech věcech modlitbou a prosbou o díkůvzdání dejte Bohu své žádosti. 7 A pokoj Boží, který projde veškerým porozuměním, bude udržovat vaše srdce a mysl skrze Krista Ježíše.

11). Žalm 130:5:
5 Čekám na Pána, duše čeká, a v jeho slovo doufám.

12). Joshua 1: 9:
9 Neříkal jsem ti to? Buďte silní a mají dobrou odvahu; Neboj se, aniž by ses zděšil, nebo Hospodin Bůh tvůj je s tebou, kamkoli jdeš.

13). Žalm 55:22:
22 Ponese tvé břemeno na Pána a on tě zachová; nikdy nebude trpět, aby se spravedliví přestěhovalo.

14). Jeremiáš 29: 11:
11 Neboť znám myšlenky, které na tebe myslím, praví Hospodin, myšlenky míru a ne zlého, abych očekával konec.

15). Přísloví 3:5:
5 Důvěřujte v Pána celým svým srdcem; a neopírejte se o své vlastní chápání.

16). 1 Peter 5: 6-7:
6 Pokorte se tedy pod mocnou rukou Boha, aby vás mohl včas oslavovat: 7 Vrhněte na něj veškerou svou péči; protože on se stará o vás.

17). James 1: 2-7:
2 Bratří moji, počítejte s radostí, když upadnete do různých pokušení; 3 S vědomím toho, že zkoušení vaší víry působí trpělivost. 4 Nechte však trpělivost mít dokonalou práci, abyste byli dokonalí a celí, nechtěli nic. 5 Pokud vám někdo z vás chybí moudrost, proste ho o Boha, který dává svobodně všem lidem, a nečiní; a bude mu dáno. 6 Ale ať se ho ptá ve víře, nic zamával. Neboť ten, kdo mává, je jako mořská vlna vedená větrem a hodená. 7 Neboť ten člověk si nemyslí, že přijme něco od Pána.

18). Genesis 21: 2:
2 Nebo počala Sarah a porodila Abrahamovi syna ve svém stáří, v čas, o kterém s ním mluvil Bůh.

19). Genesis 18: 10:
10 A řekl: Určitě se k tobě vrátím podle času života; A hle, Sarah tvá žena bude mít syna. Sára to slyšela ve dveřích stanu, které byly za ním.

20). 1. Samuelova 2:21:
21 Hospodin navštívil Hannu, aby počala, a porodila tři syny a dvě dcery. A dítě Samuel rostlo před Pánem.

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

47 KOMENTÁŘE

 1. Děkuji, Bože, za tento modlitební bod, věřím a věřím ve tvé jméno, budu letos dobře já, budu nosit své vlastní děti po 19 letech na bezdětných ve jménu Ježíše modlím se Amen 🙏

  • Zdravím dech ve jménu Ježíše Krista, našeho vzácného spasitele, věřím, že Pán je zaneprázdněn santifikací a požehnáním svého lůna do příštího roku, tentokrát budu držet svá dvojčata ve jménu Ježíše 🙏👏. Udělal pro Sarah, Elizabeth a další jistě to pro mě udělá

  • Stojím s vámi a souhlasím s přijetím mých trojčat také ve jménu Ježíše. Minimálně 2 chlapci a dívka

 2. Kéž mi Bůh pomůže bezpečně a úplně rozdělit moje trojčata, jsem do konce letošního roku matkou čtyřky ve mocném jménu Ježíše

 3. Amen. Věřím a vím, že mě Bůh zaslechl, a tento měsíc si budu představovat své dvojčata a porodím, když jsou splatné jako hebrejské ženy. Chvála Pánu.

 4. Ahoj, dobrý moning, všechny mé jméno je barbara pro Ghanu. Líbí se mi pata této skupiny, kterou modlitba přichází, ať vám Bůh žehná

 5. Věřím, že milostí všemohoucího Bůh odnesl mého dvojčata chlapce a dívku před tímto rokem příští rok v Ježíši jménem Amen.

  • Věřím, že budu svědčit o svých dvojčatech v roce 2021. Už žádný potrat.
   Každé zablokování bylo odstraněno, každá neplodnost mého hubby byla vyřešena v mocném jménu Ježíše.
   Budu se radovat z Boží dobroty a vydávat svědectví o svém zázraku v tomto roce. Amen

 6. Ve jménu Ježíše nosím tento měsíc své trojčata a já budu rodit pokojně. Otče, děkuji ti, že jsi mě změnil na matku trojčat! Amen🙏🙏

 7. Ve jménu Ježíše nosím tento měsíc své trojčata a já budu rodit pokojně. Otče, děkuji, že jsi změnil mé jméno na matku trojčat! Amen🙏🙏

 8. Souhlasím s tím, že do konce tohoto roku budu ve jménu Ježíše Krista nosit své dvojčata po celou dobu bez lékařských komplikací. Amen

 9. Věřím, že milostí všemohoucího Boha budeme nosit moje dvojčata, chlapce a dívku, když to píšu, prohlašuji VE JMÉNU YAHUSHA יהושע CHVÁLÍM A DĚKUJEM VÁM, ŽE STE NÁM DALI KLÁVESY NEBESKÉMU KRÁLOVSTVÍ KDYŽ MÁME PRÁVO ZAKÁZAT NA ZEMI A JE TO ZAKÁZÁNO V NEBE A POVOLOVAT NA ZEMI A JE TO POVOLENO V NEBĚ. Otče, dej mi touhu mého srdce, které jsi řekl svým slovem, tvé slovo se nikdy nevrátí, zrušeno 15). Přísloví 3: 5:
  5 Důvěřuj v Pána celým svým srdcem; a neopírej se o své vlastní porozumění. V YAHUSHA
  יהוה jméno Amen.

 10. Jsem tak požehnán, že jsem tady, a jsem vděčný za modlitební body. Věřím, že můj případ byl vyřešen. Otěhotním a porodím několik zdravých dětí ve jménu Ježíše. Příští rok touto dobou se vrátím se svým svědectvím.
  Chvála Bohu!

   • Skrze moc Ducha Svatého věřím, že jsem byla počata svými dvojčaty, chlapcem a dívkou ve Mocném jménu Ježíš. Je psáno, že u mého Pána není nic nemožné. Tento měsíc je měsícem mého největšího svědectví z milosti Boží ve jménu Ježíše!!! Letos nosím a kojím svá vlastní miminka (dvojčata) ve jménu Ježíše Krista💪💪💪

 11. Pevně ​​věřím, že je můj čas vydat svědectví o zázraku trojčat chlapců a 1 dívky. bezpečné a celistvé
  ve jménu Yashua Halleluyah!!! Děkuji! Stojím na 1. Samuelově 2:21

 12. Z MILOSTI BOŽÍ JSEM VŮDCE SÍLY JEHO VZKŘÍŠENÍ MODLITBA MINISTERSTVO AKA SUCHÉ KOSTI BUDE ZNOVU ŽÍT EZEKIEL 37 PROSÍM, VAŠE SVĚDECTVÍ JE NAŠE VIZE GRATULUJEME

 13. Amen je fais confiance avec la foi j'ai été mariée et sans enfants depuis 6 ans. Je porterai mes jumeaux triplés fils et un fille cette année. To není možné pro Seigneura au nom de Ježíš Kristus. Je prié Amen

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.