Denní čtení Bible dnes 24. října 2018

0
4188

Naše každodenní čtení bible je z knihy 2 Chronicles 11: 1-23 a 2 Chronicles 12: 1-16. Čtěte a buďte požehnáni.

Denní čtení bible.

2 Chronicles 11: 1-23:
1 Když pak přišel Rechabeám do Jeruzaléma, shromáždil z domu Judského a Benjaminova sto čtyřicet tisíc vyvolených mužů, kteříž byli válečníci, aby bojovali proti Izraeli, aby přivedl království zpět do Rechabeáma. 2 Ale slovo Hospodinovo přišlo k Šemaiášovi, muži Božímu, řkoucí: 3 Mluv k Reobobámovi synu Šalomounova, krále Judského, a ke všemu Izraelskému v Judsku a Benjaminovi, řka: 4 Takto praví Panovník: Nebudeš Vystupte, ani bojujte proti svým bratřím. Vraťte každého do svého domu, nebo se ode mne děje tato věc. A poslouchali slova Páně, a vrátili se proti Jeroboámovi. 5 A bydlil Rechabeám v Jeruzalémě, a vystavěl města Judská k obraně. 6 Postavil i Betlehem, Etam a Tekou, 7 a Beth-zur, Shoco a Adullam, 8 a Gath, Maresha a Zif, 9 a Adoraim, Lachish a Azeka, 10 A Zorah a Aijalon. a Hebron, které jsou v Judsku a v opuštěných městech Benjamin. 11 Opevnil také silné zástavy, vložil do nich kapitány a zásobu oběti, oleje a vína. 12 A v každém několika městech dal štíty a kopí, a učinil je nesmírně silnými, když měl Judu a Benjamina po boku. 13 Kněží a Levítové, kteří byli v celém Izraeli, se k němu uchýlili ze všech svých pobřeží. 14 Nebo Levité opustili předměstí a svůj majetek a přišli do Judska a Jeruzaléma. Nebo Jeroboám a jeho synové je vyhnali z vykonávání kněžské kanceláře Hospodinu: 15 A posvětil jej kněží pro nejvyšší místa a pro ďáblů a pro telata, která udělal. 16 A po nich ze všech pokolení Izraelských, jako jsou srdce jejich, aby hledali Pána, Bůh Izraelský přišel do Jeruzaléma, aby obětoval Hospodinu Bohu otců svých. 17 Posílili tedy judské království a posílili Rechabeáma, syna Šalomounova, tři roky. Po tři roky chodili po cestě Davida a Šalamouna. 18 Rechabeám ho vzal za manželku Mahalatha, dcery Jerimotova syna Davidova, a Abihail, dceru Eliaba, syna Jesseho; 19 Což mu porodilo děti; Jeush a Šamariah a Zaham. 20 Za ní vzal Maachu, dceru Absalomovu; který mu porodil Abiaha, Attaie, Zízu a Šelomitha. 21 Rechabeám také miloval Maachu, dceru Absalomovu, nad všemi svými manželkami a konkubíny: (protože vzal osmnáct manželek a třicet konkubín; zplodil dvacet osm osmi synů a třicet dcer). náčelník, kterýž bude vládnout mezi bratry svými; 22 A moudře jednal a rozptýlil všecky své děti po všech zemích Judských a Benjaminových, do každého oploceného města, a hojně je dal. A chtěl mnoho manželek.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

2 Chronicles 12: 1-16:
1 I stalo se, když Rechabeám ustanovil království a posílila se, opustil zákon Hospodinův i všecken Izrael s ním. 2 I stalo se, že v pátém roce krále Rechabeáma Šišaka, egyptského krále, vyšel proti Jeruzalému, protože přestupovali proti Hospodinu. 3 S dvanácti stovkami vozů a šedesáti tisíci jezdců. přišel s ním z Egypta; Lubim, Sukkiims a Ethiopians. 4 Vzal tedy oplocená města, která patřila Judovi, a přišel do Jeruzaléma. 5 Potom přišel prorok Šemaiáš k Rechabeámovi a knížatům Judským, kteříž se shromáždili do Jeruzaléma kvůli Šíšákovi, a řekli jim: Takto praví Panovník: Odpustili jste mne, a proto jsem vás také opustil v ruka Shishak. 6 Načež se pokořili knížata Izraelská a král; a řekli: Hospodin je spravedlivý. 7 Když Hospodin viděl, že se pokořili, přišlo slovo Hospodinovo k Šemaiášovi, řkouce: Pokořili se; proto je nezničím, ale udělím jim nějaké vysvobození; a můj hněv nebude vylit na Jeruzalém rukou Síšáka. 8 Přesto budou jeho služebníky; aby poznali moji službu a službu království zemí. 9 Šišak egyptský král tedy vyšel proti Jeruzalému a vzal poklady domu Hospodinova a poklady domu královského; Vzal vše: odnesl také štíty zlata, které udělal Šalomoun. 10 Místo toho král Rehoboam zhotovil mosazné štíty a svěřil je do rukou náčelníka stráže, který strážil vchod královského domu. 11 Když král vstoupil do domu Hospodinova, přišel stráž, vzal je a přivedl je znovu do strážní komory. 12 A když se ponížil, hněv Hospodinův se od něho odvrátil, aby ho nezkazil úplně; a také v Judsku to šlo dobře. 13 Král Rechabeám se tedy v Jeruzalémě posílil a kraloval. Nebo byl Rechabeám jeden a čtyřicet let, když začal kralovat, a kraloval sedmnáct let v Jeruzalémě, městě, kteréž si Hospodin vybral ze všech kmenů Izraele, k vložte tam jeho jméno. A jméno jeho matky bylo Naamah Ammonitess. 14 A činil to zlé, že nepřipravoval srdce své, aby hledal Hospodina. 15 Čili skutky Rehoboámovy, první a poslední, nejsou zapsány v knize proroka Šemajáše a Idda věštce o genealogiích? A mezi Rehoboamem a Jeroboamem neustále probíhaly války. 16 I spal Rechabeám s otci svými, a byl pohřben v městě Davidově, a kraloval místo něho Abiáš syn jeho.

 

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.