Denní čtení Bible pro dnešek 3. listopadu 2018.

0
4213

Naše každodenní čtení bible je pro dnešek z knihy 2 kronik 29: 1–36,2 kronik 30: 1–27, 2 kronik 31: 1. Čtěte a buďte požehnáni.

2 kroniky 29: 1-36:

1 Ezechiáš začal kralovat, když mu bylo pět a dvacet let, a kraloval devět a dvacet let v Jeruzalémě. A jméno jeho matky bylo Abiáš, dcera Zachariáše. 2 A udělal to, co je v očích Páně, podle všeho, co udělal David, otec jeho. 3 V prvním roce své vlády, v prvním měsíci, otevřel dveře domu Hospodinova a opravil je. 4 Přinesl kněží a Levity a shromáždil je na východní ulici. 5 I řekl jim: Slyšte mě, Leviti, posvěcujte se nyní a posvěcujte dům Pána Boha vašich otců, a nesete Vyplete nečistotu ze svatého místa. 6 Nebo naši otcové překonali, a činili to, co bylo zlé v očích Pána, našeho Boha, a opustili ho, odvrátili své tváře od sídla Páně a obrátili zády. 7 Uzavřeli také dveře verandy, rozsvítili lampy, a nepálili kadidlo ani neobětovali zápalné oběti na svatém místě Bohu Izraele. 8 Protož hněv Hospodinův byl na Judsku a Jeruzalémě, a vydal je k potížím, k údivu a syčení, jak vidíte očima svými. 9 Nebo hle, naši otcové padli mečem, a naši synové, naše dcery a manželky jsou v zajetí. 10 Nyní je v mém srdci uzavřít smlouvu s Pánem Bohem Izraelským, aby se jeho prudký hněv odvrátil od nás. 11 Moji synové, nyní již nedbalí, nebo si vás Hospodin vybral, abyste stáli před ním, abyste mu sloužili, a abyste mu sloužili a kadili. 12 Potom povstali Levité, Mahat, syn Amasai, a Joel, syn Azariáše, ze synů Kathatů; a ze synů Merariho, Kiše, syna Abdiho, a Azariáše, syna Jehalelelova, a Geršonitů. ; Joah, syn Zimmah, a Eden, syn Joah: 13 A ze synů Elizafanových; Šimri a Jeiel a synů Asafových; Zachariáš a Mattaniah: 14 A synů Hémanových; Jehiel, Šimei a synů Jeduthunových; Shemaiah a Uzziel. 15 I shromáždili bratří, posvětili se, a přišli podle přikázaní krále slovy Hospodinovými, aby očistili dům Hospodinův. 16 I šli kněží do vnitřní části domu Hospodinova, očistili jej a vynesli všecky nečistoty, které nalezli v chrámu Hospodinově, do dvora domu Hospodinova. A Levitové to vzali, aby ho odvezli do zahraničí do potoka Kidron. 17 Začali tedy prvního dne prvního měsíce posvěcovat, a osmého dne měsíce přišli na verandu Páně. Posvětili tedy dům Hospodinův za osm dní; a šestnáctého dne prvního měsíce skončili. 18 Vstoupili tedy k králi Ezechiášovi a řekli: Vyčistili jsme celý dům Hospodinův a oltář zápalné oběti se všemi nádobami jeho, a stolem chlebového chleba, se všemi nádobami jeho. 19 Všechny nádoby, které král Ahaz za své vlády odhodil při svém přestoupení, připravili jsme a posvětili, a aj, jsou před oltářem Hospodinovým. 20 Potom král Ezechiáš vstal brzy, shromáždil vládce města, a vyšel k domu Páně. 21 Přinesli také sedm volů, sedm beranů, sedm beránků a sedm koz, za oběť za hřích za království, za svatyni a za Judu. A přikázal kněžím synům Áronovým, aby je obětovali na oltáři Páně. 22 A tak zabili voly, a kněží dostali krev, a posypali ji na oltář. Když také zabili berany, posypali krev na oltář; zabili také jehňata a posypali krev oltář. 23 Vynesli tedy kozla k oběti za hřích před krále a shromáždění; a oni na ně položili ruce. 24 Kněží je také zabili a smířili se s jejich krví na oltáři, aby udělali smíření za celý Izrael. celý Izrael. 25 A ustanovil Levity v domě Hospodinově činely, žalmy a harfy, podle přikázání Davida, a Gádova vidoucího krále a Nátana, proroka; nebo i přikázání Páně jeho proroci. 26 Levítové stáli s nástroji Davidovými a kněží s trubkami. 27 I přikázal Ezechiáš, aby obětoval zápalnou oběť na oltáři. A když začala zápalná oběť, začala píseň Páně také s trumpetami a nástroji vydanými Davidem králem Izraelským. 28 A uctívali se všickni shromáždění, zpívali zpěváci a zněli trumpetisté. To vše pokračovalo až do konce zápalné oběti. 29 Když pak přestali obětovati, uklonili se král a všickni, kteříž byli s ním, a klaněli se. 30 Král Ezechiáš a knížata přikázali Levítům, aby zpívali chvály Hospodinu slovy Davidovými a vidoucími Azafovými. A vesele zpívali chvály, klaněli se jim a klaněli se. 31 Potom Ezechiáš odpověděl a řekl: Nyní jste se zasvětili Hospodinu, přiblížte se a přiveďte oběti a dary obětování do domu Hospodinova. A shromáždění přineslo oběti a poděkování; a tolik, kolik jich bylo z obětí bezplatného srdce. 32 A počet zápalných obětí, kteréž shromáždění přineslo, bylo šedesáte a deset volů, sto beranů a dvě sta jehňat; to vše bylo pro zápalnou oběť Hospodinovu. 33 Zasvěcených věcí bylo šest set volů a tři tisíce ovcí. 34 Ale kněží bylo příliš málo, takže nemohli zahubit všechny zápalné oběti. Proto jim jejich bratří Levitové pomáhali, dokud práce neskončila, a dokud se ostatní kněží neposvětili sami; srdce, aby se posvětili než kněží. 35 I hojné zápalné oběti byly s tukem pokojných obětí a zápalných obětí za každou zápalnou oběť. Proto byla služba domu Páně uspořádána.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

2 Chronicles 30: 1-27:

1 I poslal Ezechiáš všecken Izrael a Juda, a psal také dopisy Efraimovi a Manassesovi, aby přišli do domu Hospodinova v Jeruzalémě, aby zachovali velikonoce Hospodinu Bohu Izraelskému. 2 Nebo král se poradil, i jeho knížata i všecka shromáždění v Jeruzalémě, aby zachovali velikonoční beránka ve druhém měsíci. 3 Nebo to nemohli v té době udržet, protože se kněží dostatečně neposvětili, ani se neshromaždili lidé do Jeruzaléma. 4 To se potěšilo krále i celého shromáždění. 5 A tak ustanovili nařízení, aby učinili prohlášení na celém Izraeli, od Beer-šeby až po Dan, aby přišli, aby zachovávali velikonoce Pánu Bohu Izraelskému v Jeruzalémě; nebo tak dlouho neučinili v takovém třídit, jak bylo napsáno. 6 Protož šly sloupy s dopisy od krále a jeho knížat po celém Izraeli a Judě, a podle přikázaní krále řkouce: Synu Izraelští, obráťte se opět k Pánu Bohu Abrahamovi, Izákovi a Izraeli, a navrátí se ke zbytku vás, kteří jsou unikli z rukou králů Assyrských. 7 Nebuď jako vaši otcové a jako vaši bratři, kteří přestoupili proti Hospodinu Bohu otců jejich, kteříž je tedy vzdali bezbožnosti, jak vidíte. 8 Nebuď nyní ztuhlý, jako byli vaši otcové, ale poddejte se Hospodinu a vstoupíte do jeho svatyně, kterou posvěcoval na věky. . 9 Nebo když se zase obrátíte k Pánu, naleznou vaši bratři a vaši synové soucit před těmi, kteří je vedou v zajetí, takže přijdou znovu do této země. Nebo Hospodin, váš Bůh, je milostivý a milosrdný a neodvrátí se. jeho tvář od vás, jestliže se k němu vrátíte. 10 Tedy přecházely sloupy od města k městu skrze zemi Efraimovu a Manassesovu až do Zebulúnu, ale smály jim, aby pohrdaly, a vysmívaly se jim. 11 Přesto se potápěči Ashera, Manassesa a Zebuluna ponížili a přišli do Jeruzaléma. 12 Také v Judsku jim rukou Boží mělo dát jedno srdce, aby činili přikázání krále a knížat slovem Páně. 13 A shromáždili se v Jeruzalémě mnoho lidí, aby ve druhém měsíci zachovali svátek nekvašeného chleba, což bylo velmi velké shromáždění. 14 A vstali, vzali oltáře, kteréž byly v Jeruzalémě, a všecky oltáře kadidlo vzali, a hodili je do potoka Kidron. 15 Potom zabili velikonoční čtrnáctý den druhého měsíce. Kněží a Levítové se styděli, posvěcovali se a přinesli zápalné oběti do domu Hospodinova. 16 Stáli na svém místě po svém, podle zákona Mojžíše, muže Božího, kněží pokropili krev, kterou dostali z ruky Levitů. 17 Nebo bylo mnoho v shromáždění, které nebylo posvěceno; proto Levítové měli za vraždu velikonočních obvinění každého, kdo nebyl čistý, aby je posvětili Hospodinu. 18 Nebo mnoho lidí, dokonce i mnoho Efraimových, a Manasses, Izachar a Zebulun se sami očistili, ale jedli velikonoce jinak, než bylo napsáno. Ale Ezechiáš se za ně modlil a řekl: Dobré Pane, promiňte každých 19, kteří připravují srdce své k hledání Boha, Pána Boha svých otců, i když není očištěn podle očištění svatyně. 20 I poslouchal Hospodin Ezechiáše a uzdravoval lid. 21 A synové Izraelští, kteří byli v Jeruzalémě, zachovávali svátek nekvašeného chleba sedm dní s velkou radostí. Levítové a kněží chválili Pána den za dnem, zpívali Hospodinem hlasnými nástroji. 22 A Ezechiáš pohodlně mluvil ke všem Levítům, kteří učili dobré poznání Páně. A jedli po celý svátek sedm dní, obětovali pokojné oběti a vyznávali Hospodina Boha svých otců. 23 A shromáždilo se celé shromáždění, aby zachovalo dalších sedm dní, a dalších sedm dní chovali s radostí. 24 Nebo Ezechiáš, král Judský, dal shromáždění tisíc volů a sedm tisíc ovcí; a knížata dali shromáždění tisíc volů a deset tisíc ovcí. A posvětilo se velké množství kněží. 25 I potěšilo se všecko shromáždění Judské, kněží a Levítové, i všecko shromáždění, které vyšlo z Izraele, a cizinci, kteří vyšli z země Izraelské, kteří bydleli v Judsku. 26 V Jeruzalémě tedy byla velká radost; nebo od dob Šalomouna, syna Davida, krále Izraelského, v Jeruzalémě nebylo nic podobného.

2 Chronicles 31: 1:

1 Když to všechno skončilo, vyšel všudy přítomný Izrael do měst Judských, roztrhával obrazy na kusy a rozřezal háje a svrhl výšiny a oltáře ze všech Judských a Benjaminových. v Efraimovi a Manassesovi, dokud je všechny úplně nezničili. Potom se navrátili všichni synové Izraelští, každý do svého vlastnictví, do svých měst.

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.