Denní čtení Bible pro dnešek 6. listopadu 2018.

0
4246

Naše každodenní čtení bible pro dnešek je z knihy 2 kronik 34: 1-33, 2 kronik 35: 1-27. Čtěte a buďte požehnáni.

2 kroniky 34: 1-33:

1 Joziášovi bylo osm let, když začal kralovat, a kraloval jeden a třicet let v Jeruzalémě. 2 A udělal to, co je správné v očích Hospodinových, a chodil po cestách Davida otce svého, a neklesl ani po pravici, ani po levici. 3 Nebo v osmém roce jeho vlády, když byl ještě mladý, začal hledat Boha Davida, otce svého, a dvanáctého roku začal očisťovat Judu a Jeruzalém z výšin a hájů, a vyřezávané obrázky a roztavené obrázky. 4 A zabrali oltáře Baalima v jeho přítomnosti; a obrazy, které byly vysoko nad nimi, rozřezal; A háje, vyřezávané obrazy a roztavené obrazy rozdělil na kousky, z nich vy prachil prach a položil je na hroby těch, kteří jim obětovali. 5 A spálil kosti kněží na svých oltářích, a očistil Judu a Jeruzalém. 6 A tak i on ve městech Manassesových, Efraimových a Simeonových, až po Naftaliho, s obojky kolem dokola. 7 A když rozbil oltáře a háje, porazil rytiny na prach a rozřezal všechny modly po celé zemi Izraelské, vrátil se do Jeruzaléma. 8 Nyní v osmnáctém roce své vlády, když očistil zemi i dům, poslal Šafana, syna Azaliášova, a Maaseiáše, guvernéra města, a Joáše, syna Joachazova, k opravě domu. Pána, svého Boha. 9 Když pak přišli k Hilkiášovi, nejvyššímu knězi, vydali peníze, které byly přivedeny do domu Božího, které shromáždili Levítové, kteří strážili dveře, z ruky Manassesa a Efraima a ze zbytku Izraele, a všech Judských a Benjaminových; a vrátili se do Jeruzaléma. 10 A dali to do rukou dělníků, kteří měli dohled nad domem Hospodinovým, a dali to dělníkům, kteří pracovali v domě Páně, aby opravili a upravili dům: 11 I řemeslníkům a stavitelé jim to dali, aby koupili vytesaný kámen a dřevo pro spárování, a na podlahu domy, které zničili králové Judští. 12 A lidé vykonali dílo věrně. A dozorci byli Jahat a Obadiáš, Levítové, synů Merari; a Zachariáš a Mešullam ze synů Kehatejských postavili jej; a další Levité, všechno, co umí nástroje musick. 13 Byli také nad nositeli břemen a dohlíželi na všechno, co činilo dílo jakýmkoli způsobem; i Levítové byli zákoníci, důstojníci a vrátní. 14 A když vynesli peníze, kteréž přivedli do domu Hospodinova, nalezl kněz Hilkiáš knížku zákona Hospodinova, vydaného Mojžíšem. 15 Odpověděl Hilkiáš a řekl písaři Šafanovi: Našel jsem knihu zákona v domě Hospodinově. A Hilkiah vydal knihu Shafanovi. 16 A přenesl Šafán knihu králi, a přivedl královo slovo zpět, řka: Všickni, kteříž byli oddáni služebníkům tvým, dělají to. 17 A shromáždili peníze, kteréž byly nalezeny v domě Hospodinově, a vydali je do ruky dozorců a do rukou dělníků. 18 Tedy řekl písař Shafan králi, řka: Kněz Hilkiáš mi dal knihu. A Shaphan to přečetl před králem. 19 I stalo se, když uslyšel král slova zákona, že zapůjčil roucho své. 20 Král přikázal Hilkiášovi a Achikamovi, synu Šafanova, a Abdona, syna Mícha, a Šafána, písaře, a Azajáše, služebníka krále, řkouce: 21 Jdi, zeptej se Hospodina na mne a na ty, kteří jsou ponecháni v Izraeli a v Judsku, pokud jde o slova knihy, která je nalezena; nebo veliký jest hněv Hospodinův, který se na nás vylívá, protože naši otcové nedrželi slova Páně, aby konali po všem, je zapsána v této knize. 22 Hilkiáš a ti, kteréž ustanovil král, odešli k prorokyni Huldě, manželce Šalluma, syna Tikvata, syna Hasracha, strážce skříně; (nyní bydlela v Jeruzalémě na koleji :) a za tímto účelem s ní promluvili. 23 A ona jim odpověděla: Takto praví Panovník Bůh Izraelský: Řekni muži, který tě poslal ke mně, 24 Takto praví Panovník: Aj, já přivedu zlé na tomto místě a na jeho obyvatele, všechny kletby které jsou zapsány v knize, kterou četli před králem Judským: 25 Protože mě opustili a kadili ostatním bohům, aby mě mohli vyprovokovat k hněvu všemi skutky svých rukou; proto se na toto místo vylije můj hněv, a nezhasne se. 26 Král Judský, kterýž vás poslal, abyste se ptali Hospodina, řeknete jemu: Takto praví Hospodin Bůh Izraelský o slovech, která jsi slyšel; 27 Protože srdce tvé bylo něžné, a ty jsi se pokořil před Bohem, když jsi slyšel jeho slova proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, a pokořil se přede mnou, a oblékl jsi se a plakal přede mnou; Dokonce jsem tě také slyšel, praví Pán. 28 Hle, shromáždím tě k otcům tvým, a budeš se shromáždit do hrobu svého v pokoji, aniž uvidí tvé oči všecko zlé, kteréž přivedu na toto místo, a na jeho obyvatele. Takže přinesli králové slovo znovu. 29 Král pak poslal a shromáždil všechny starší Judské a Jeruzalémské. 30 I vyšel král do domu Hospodinova, a všickni muži Judští, obyvatelé Jeruzaléma, kněží a Levítové, i všecken lid veliký i malý, a četl v uších všech slova knihy smlouvy, která byla nalezena v domě Páně. 31 Král pak stál na svém místě a před Hospodinem uzavřel smlouvu, aby chodil za Hospodinem a dodržoval jeho přikázání a jeho svědectví a jeho ustanovení, a to celým svým srdcem a celou svou duší, aby vykonával slova smlouvy, která jsou zapsána v této knize. 32 A přiměl vše, co bylo v Jeruzalémě a v Benjaminu, aby se postavili. A obyvatelé Jeruzaléma učinili podle smlouvy Boží, Boha svých otců. 33 A Joziáš vzal všechny ohavnosti ze všech zemí, které se týkaly synů Izraele, a učinil vše, co bylo v Izraeli, aby sloužil, aby sloužil Hospodinu, jejich Bohu.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

2 kroniky 35: 1-27:

1 Kromě toho držel Joziáš v Jeruzalémě velikonoční beránka, a zabili velikonoční čtrnáctý den prvního měsíce. 2 A postavil kněze do svých služeb, a povzbuzoval je, aby sloužili domu Hospodinova. 3 I řekl Levítům, kteříž učili všecky Izraelské, kteříž byli svatí Hospodinovi: Vložte svatou archu do domu Šalomounova. postavil syn Davidův král Izraelský; Nebude to břemeno na vašich bedrech: sloužte nyní Pánu, svému Bohu a jeho lidu Izraeli, 4 a připravte se v domech svých otců po svých kurzech podle spisu Davida krále Izraelského a podle psaní Šalomounova syna. 5 A stojte na svatém místě podle rozdělení rodin otců vašich bratří, lidu a po rozdělení rodin Levitů. 6 Zabte tedy velikonoce, posvěťte se a připravte své bratry, aby mohli činit podle slova Páně skrze Mojžíše. 7 I dal Joziáš lidu, hejnu, jehňatům a dětem, všecky oběti velikonoční, za všecky přítomné, počtu třicet tisíců a tří tisíců volů. 8 A jeho knížata ochotně dali lidu, kněžím a Levitům: Hilkiáš, Zachariáš a Jehiel, vládcové domu Božího, dali kněžím oběti velikonočního dva tisíce a šest set malých skotu a tři sto volů. 9 Také Conaniáš, Šemaiáš a Nethelel, jeho bratří, a Hášabiáš, Jehiel a Jozabad, vůdce Levítů, dali Levítům oběti velikonočního, pět tisíc drobného skotu a pět set volů. 10 A tak byla služba připravena, a kněží stáli na svém místě, a Levítové na svých chodbách, podle přikázání krále. 11 A zabili velikonoce, a kněží kropili krev z rukou, a Levitové je bili. 12 A odstranili zápalné oběti, aby dali podle rozdělení rodin lidu, obětovati Hospodinu, jak je zapsáno v knize Mojžíšové. A stejně tak i voli. 13 A pečili velikonočního ohně podle nařízení, ale ostatní svaté oběti pili v hrncích, v kotlících a pánvích, a rychle je rozdělili mezi lid všech. 14 Potom se připravili pro sebe a pro kněze. Protože byli kněží synové Áronovi zaneprázdněni obětováním zápalných obětí a tuku až do noci; Protož se Levítové připravili pro sebe a pro kněze syny Aaronovy. 15 A zpěváci synové Asafovi byli na svém místě, podle přikázání Davida a Asafa, Hémana a Jeduthuna královského věštce; a vrátní čekali u každé brány; nemusí opustit svou službu; pro jejich bratry se na ně připravili Levítové. 16 Tedy všecka služba Hospodinova byla připravena téhož dne, aby se zachoval velikonoční pokoj a obětovali zápalné oběti na oltáři Páně, podle přikázání krále Joziáša. 17 I zůstali synové Izraelští, kteříž byli v té době, velikonoční, a svátek nekvašeného chleba sedm dní. 18 Nebyl tedy žádný velikonoční pes jako ten, který se držel v Izraeli od dnů proroka Samuela; Ani králové Izraelští neudržovali takovou velikonoční slávu, jako byl Joziáš, a kněží, Levity a všechny Judy a Izrael, kteří byli přítomni, a obyvatele Jeruzaléma. 19 V osmnáctém roce panování Joziášova byla tato velikonoce zachována. 20 Po tom všem, když připravil Joziáš chrám, vyšel egyptský král Necho, aby bojoval proti Charchemishovi od Eufratu, a vyšel proti němu Joziáš. 21 Poslal k němu vyslance a řekl: Co s tebou mám, králi Judské? Nepřijdu dnes proti tobě, ale proti domu, s nímž mám válku; nebo Bůh mi přikázal, abych spěchal. Odpusť tě, abys se nerozptylil s Bohem, který je se mnou, aby tě nezničil. 22 Ale Joziáš se od něho neodvrátil, ale přestrojil se, aby s ním bojoval, a neposlouchal slova Necho z úst Božích, a přišel bojovat v údolí Megiddo. 23 A střelci střelili na krále Joziáše; I řekl král svým služebníkům: Odejdi mě; protože jsem zraněn. 24 Jeho služebníci ho tedy vzali z toho vozu a vložili ho do druhého vozu, který měl; I přivedli ho do Jeruzaléma, a umřel, a byl pohřben v jednom z hrobů otců svých. A celý Juda a Jeruzalém truchlili nad Joziášem. 25 A Jeremiáš bědoval nad Joziášem, a všickni zpěváci a zpívající ženy mluvili o Joziášovi ve svých nářků až do dnešního dne, a učinili je nařízením v Izraeli. A aj, psáno jest v nářků.

 

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.