Denní čtení Bible pro dnešek 30. října 2018

0
4034

Naše každodenní čtení bible pro dnešek je z knihy 2 kronik 22: 10-12 a 2 kronik 23: 1-21. Čtěte a buďte požehnáni.

2 kroniky 22: 10-12:

10 Když však Athaliáš, matka Achaziášova, viděla, že její syn zemřel, vstala a zničila všechen semenný královský dům Judského. 11 Ale Jozafeath, dcera krále, vzal Joaše, syna Achaziášova, a ukradl ho z králových synů, kteříž byli zabiti, a dal jej i jeho zdravotní sestru do ložnice. A tak Jozafeath, dcera krále Jehorama, manželky kněze Joiady, (protože ona byla sestra Achaziášova), ho skryl před Athaliášem, aby ho nezabila. 12 A byl s nimi skryty v domě Božím šest let, a Athaliah kraloval nad zemí.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

2 Chronicles 23: 1-21:

1 V sedmém roce se posadil Joiada a vzal kapitány stovek: Azariáše, syna Jerohamova, a Izmaela, syna Joanana, Azariáše, syna Obeda, a Maaseiáše, syna Adaiášova, a Elizeafata, syna Zichriho. , uzavřít s ním smlouvu. 2 I šli v Judsku, a shromáždili Levity ze všech měst Judských a náčelníků otců Izraelských, a přišli do Jeruzaléma. 3 A celé shromáždění uzavřelo smlouvu s králem v domě Božím. I řekl jim: Aj, syn krále kralovati bude, jakž řekl Hospodin o synech Davidových. 4 To budete činiti; Třetí část vás, kteří vstoupíte na sobotu, kněží a Levitů, bude vrátnými dveří; 5 A třetí část bude v domě královském; a třetí část u brány nadace; a všecken lid bude u soudů domu Hospodinova. 6 Ale nikdo nepřišel do domu Páně, kromě kněží a těch, kteří slouží Levitům; půjdou dovnitř, protože jsou svatí, ale všichni lidé budou strážit Hospodina. 7 Levítové pak obklíčí krále kolem, každý s rukama v ruce; a kdokoli jiný vejde do domu, bude zabit; ale buďte s králem, když vejde, a když vyjde. 8 Levítové i všickni Judští tedy činili všecko, což přikázal kněz Joiada, a vzali každého muže své muže, kteříž přišli v sobotu, s těmi, kteří měli vyjít v sobotu; ne kurzy. 9 Kněz Joiada navíc vydal kapitánům stovek oštěpů, bucklerů a štítů, kteří byli králem Davidem, kteří byli v domě Božím. 10 A postavil všecken lid, každý, který má v ruce svou zbraň, z pravé strany chrámu na levou stranu chrámu, podél oltáře a chrámu, kolem krále. 11 Vyvedli tedy syna krále, nasařili na něj korunu, dali mu svědectví a učinili ho králem. I pomazal ho Joiada a synové jeho, řkouce: Bůh zachraň krále. 12 Tedy, když Athaliáš uslyšel hluk lidu běhajícího a chválícího krále, přišla k lidu do domu Hospodinova. knížata a trumpety od krále, a veselil se všecken lid země, a znělo troubením, i zpěváci s nástroji z pižma, kteří se naučili zpívat chválu. Potom Athaliah pronajala šaty a řekla: Treason, Treason. 14 Tedy kněz Joiada vyvedl kapitány stovek, kteříž byli postaveni nad vojskem, a řekl jim: Vyvedli ji z pohoří, a kdo ji sleduje, nechal jej zabít mečem. Nebo řekl kněz: Nezabíjejte ji v domě Hospodinově. 15 Položili na ni ruce; a když přišla ke vchodu do koňské brány u královského domu, zabili ji tam. 16 A Joiada uzavřel smlouvu mezi ním, mezi celým lidem a mezi králem, aby byli lidem Páně. 17 Potom šel všecken lid do domu Bálova, rozbili ho a roztrhali jeho oltáře a jeho obrazy a zabili Matana, kněze Bálova, před oltáři. 18 Jehoiada také ustanovil kanceláře domu Páně rukou kněží Levitů, které rozdělil David v domě Páně, aby obětovali zápalné oběti Páně, jak je psáno v Mojžíšově zákonu. s radostí a zpěvem, jak to nařídil David. 19 A postavil vrátné u bran domu Hospodinova, aby do nich nevcházel žádný nečistý. 20 A vzal kapitány stovek, šlechticů a vládce lidu i všecky obyvatele země, a svrhl krále z domu Hospodinova, a přišli skrze vysokou bránu do krále. dům a postavil krále na trůn království.

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.