Modlitba ukazuje proti pádu do pokušení

Modlitba ukazuje proti upadnutí do pokušení

Matthew 26: 41:
41 Sledujte a modlete se, abyste nevstoupili do pokušení: duch je skutečně ochotný, ale tělo je slabé.

Dnes se zapojíme do modlitebních bodů proti upadnutí do pokušení. Pokušení jsou skutečné a pokoušet se dá jen křesťan. Pokušení je jednoduše tlačeno k tomu, co nechcete dělat, a není schopen dělat to, co chcete dělat. Římanům 7: 14-25, vykresluje skvělý obraz věřícího bojujícího s pokušeními, zní:

„14 Víme totiž, že zákon je duchovní: ale já jsem tělesný, prodaný pod hříchem. 15 Za to, co dělám, nedovolím; za to, co bych chtěl, to nedělám; ale co nenávidím, to dělám. 16 Pokud tedy dělám to, co bych nechtěl, souhlasím se zákonem, že je dobrý. 17 Nyní to tedy již nečiním já, ale hřích, který ve mně přebývá. 18 Vím totiž, že ve mně (tj. V mém těle) přebývá nic dobrého; vůle je se mnou; ale jak provést to, co je dobré, nenajdu. 19 Pro dobro, které bych nechtěl, ale zlo, které bych neudělal, to činím. 20 Nyní, když to udělám, nechci, už to nebudu dělat já, ale hřích, který ve mě přebývá. 21 Zjistil jsem tedy zákon, že když budu konat dobro, bude ve mně zlo. 22 Neboť těším se v Božím zákoně po vnitřním člověku: 23 Ale v mých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a uvádí mě do zajetí zákonu hříchu, který je v mých údech. 24 Ubohý člověče, že jsem! kdo mě vysvobodí z těla této smrti? 25 Děkuji Bohu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Sám tedy tedy sloužím Božímu zákonu; ale s tělem zákon hříchu. “

Z výše uvedených písem vidíme, že v těle každého člověka je hříchová síla, která se nás vždy snaží vytáhnout opačným směrem. Každý člověk zdědil hřích od Adama, a proto je hřích standardně v nás. Řešením hříchu je spásonosná milost Ježíše Krista. On je jediný, kdo je bez hříchu, proto když věříme v Něj, Jeho spravedlnost se stává naší spravedlností, Jeho svatost se stává naší svatostí. Naše víra v Krista je tím, co nám dává právo stát se Bohem.
Poté, co jsem tuto pravdu poznal, můžeme se nyní zeptat, jak překonám pokušení, když se znovu narodím.

Odpověď je jednoduchá, skrze modlitby. Modlitby jsou ukázkou absolutní závislosti na dokončeném díle Ježíše Krista. Když se modlíme, duch Ho! Y nás zmocňuje říkat ne hříchu. Žádný člověk nemůže překonat hřích v těle, proto se musíme vždy modlit k Bohu, aby milost chodila jako Kristus. Matouš 6:13, Ježíš, když učil své učedníky, jak se modlit, dodal, že by se měli modlit, aby nebyli vedeni k pokušení, ale aby byli osvobozeni od všech zlých. Tato modlitba ukazuje na to, že se nedostanete do pokušení, vysvobodí vás ze všech zlých pastí ďábla ve jménu Ježíše. Tímto modlitebním bodem překonáte hřích a Satana ve jménu Ježíše.

Než půjdeme k těmto modlitbám, chci rychle potvrdit tento fakt, že Bůh na vás není naštvaný, jako dítě Boží vás tolik miluje a nikdy se vás nevzdá. Ve vašem životě není množství hříchu, které by ho přimělo odvrátit se od vás. Modlete se proto s velkou důvěrou v milujícího Otce. Také si všimněte, že účel těchto modlitební body je duchovní oheň, aby váš duch mohl být vybaven tak, aby vaše tělo bylo podřízeno. Tato modlitební místa proti upadnutí do pokušení bude vaším zlomovým bodem ve jménu Ježíše. Zůstaň požehnán.

BODY MODELŮ

1. Děkuji Pánu za moc Ducha svatého.

2. Vyznání hříchů a pokání.

3. Otče Pane, ať mě Duch svatý znovu naplní, ve jménu Ježíše.

4. Otče Pane, nechť je zlomena každá nepřerušená oblast mého života ve jménu Ježíše.

5. Otče Pane, inkubuj mě ohněm Ducha svatého, ve jménu Ježíše.

6. Nechť se v mém životě, ve jménu Ježíše, prolomí každé anti-mocenské otroctví.

7. Nechte všechny cizince uprchnout z mého ducha a nechte Ducha Svatého převzít kontrolu ve jménu Ježíše.

8. Ó Pane, katapultuj můj duchovní život na vrchol hory.

9. Otče, Pane, ať se otevřou nebesa a nech na mě padne Boží sláva ve jménu Ježíše.

10. Otče Pane, ať jsou znamení a zázraky mým losem, ve jménu Ježíše.

11. Prohlašuji, že radost utlačovatelů z mého života je ve jménu Ježíše proměněna v zármutek.

12. Nechť jsou parodovány všechny vícenásobné síly působící proti mně ve jménu Ježíše.

13. Ó Pane, otevři oči a uši, abych od tebe přijímal úžasné věci.

14. Ó Pane, dej mi vítězství nad pokušením a satanskými zařízeními.

15. Ó Pane, zapal můj duchovní život, abych zastavil rybolov v nerentabilních vodách.

16. Pane, uvolni svůj jazyk ohně na můj život a spálím veškerou duchovní nečistotu, která je ve mně.

17. Otče, Pane, dejte mi hlad a žízeň po spravedlnosti ve jménu Ježíše.

18. Ó Pane, pomoz mi, abych byl připraven dělat tvou práci, aniž bych očekával uznání od ostatních.

19. Ó Pane, dej mi vítězství nad zdůrazňováním slabostí a hříchů jiných lidí a ignoruji své vlastní.

20. Známky hříchu v mém životě, jdi. Známky čistoty, pojď na můj život ve jménu Ježíše.

21. Oheň Ducha svatého, inkubujte mého ducha ve jménu Ježíše.

22. Každý anti-pokání ducha v mém životě vás zavazuji a nyní vás vyhazuji ve jménu Ježíše.

23. Přijímám nový oheň, abych se posunul vpřed ve svém duchovním životě, ve jménu Ježíše.

24. Nechť jsou mé kroky staženy od každé zlosti, jménem Ježíše.

25. Nechť je mé místo sídlem čistoty ve jménu Ježíše.

26. Každá nepravost ode mne ode mne ve jménu Ježíše.

27. Moc žít zbožný život, pojď na mě teď ve jménu Ježíše.

28. Ponořuji se do Ježíšovy krve a do Božího slova, do Ježíšova jména.

29. Každý vnitřní spor proti svatosti v mém životě, zemři, ve jménu Ježíše.

30. Vagabondský duchovní život, odmítám tě, ve jménu Ježíše.

31. Ohnivý jazyk z nebe, očisťuj můj osud ve jménu Ježíše.

32. Ó Pane, dej mi hloubku a kořen ve své víře.

33. Pane, uzdrav všechny oblasti zpětného sesouvání v mém duchovním životě.

34. Pane, pomoz mi, abych byl ochotný sloužit druhým, než abych chtěl vykonávat autoritu.

35. Ó Pane, otevři mé porozumění ohledně písem.
36. Ó Pane, pomoz mi žít každý den s vědomím, že nastane den, kdy budeš soudit tajné životy a nejvnitřnější myšlenky.

37. Pane, nech mě být ochotný být hlínou ve tvých rukou, připraven být formován, jak si přeješ.

38. Pane, probuď mě z jakékoli formy duchovního spánku a pomoz mi, abych si oblékl světelnou zbroj.

39. Pane, dej mi vítězství nad veškerou tělesností a pomoz mi být ve středu tvé vůle.

40. Stojím proti čemukoli v mém životě, který způsobí, že ostatní se zakopnou ve jménu Ježíše.

41. Ó Pane, pomoz mi odkládat dětinské věci a věci na zrání.

42. Ó Pane, zmocni mě, abych se pevně postavil proti všem schématům a technikám ďábla.

43. Ó Pane, dej mi velkou chuť k čistému mléku a pevnému jídlu.

44. Ó Pane, zmocni mě, abych se držel stranou od čehokoli nebo od kohokoli, kdo by mohl zaujmout místo Boha v mém srdci.

45. Duchu Svatý, neopouštěj můj dům pustý, ve jménu Ježíše.

46. ​​Ó Pane, chci, abys mě zlomil, chci, aby já ve mně zemřelo.

47. Ó Pane, cokoli by tě přimělo, abys mě nahradil, odeberte ho z mého života teď.

48. Pane, dej mi sílu chodit v duchu.

49. Pane, nechť je svatost moje jídlo.

50. Pane, odhal mi, cokoli, co brání mému duchovnímu růstu.

51. Ó Pane, pomoz mi obléknout si oděv spravedlnosti.

52. Ó Pane, pomoz mi ukřižovat své tělo.

53. Ó Pane, pomoz mi nenávidět hřích s dokonalou nenávistí.

54. Ó Pane, zachraň mě přede mnou.

55. Ó Pane, nech mě být ve tobě ztracen.

56. Ó Pane, ukřižován. . . (uveďte své vlastní jméno).

57. Duch svatý, vlastni mě úplně ve jménu Ježíše.

58. Ó Pane, rozved mě se od každého hříchu sebe sama.

59. Ó Pane, zlom mě a formuj mě podle své vůle.

60. Otče, Pane, dovolte mi zažít vaše království v každém oddělení mého života, ve jménu Ježíše.
61. Mé tělo, přikazuji ti zemřít hříchu, ve jménu Ježíše.

62. Každý nepřítel zlomenosti v mém životě, odejděte, ve jménu Ježíše.

63. Paralyzuji celou svou Delilu ve jménu Ježíše.

64. Ó Pane, poraž mě do hloubky mého ducha.

65. Můj oholený Samson, přijmi vaše vlasy jménem Ježíše.

66. Ó Bože, který oživuje mrtvé, dej život všem mrtvým oblastem mého života dnes, jménem Ježíše.

67. Svatý Duchu, sundej mi ruce z mého života a vlastni mě sám jménem Ježíše.

68. Každá zlá zděděná postava v mém životě byla zbořena ve jménu Ježíše.

69. Otče, Pane, nechť se stane v mém životě.

70. Každé hnízdo, které pro mě stavitelé zlých hnízd postavili, je pro mne ve jménu Ježíše praženo.

71. Ó Pane, zlom mě v mých neporušených oblastech.

72. Ó Pane, vítám zlomení v každém oddělení mého života.

73. Ó Pane, zlom mě!
74. Ó Pane, udělej z mě živou oběť.

75. Odmítám být chycen nepřítelem ve jménu Ježíše.

76. Ó Bože, napněte mě a obnovte svou sílu ve jménu Ježíše.

77. Pane, obnov ve mně pravého ducha.

78. Ó Pane, obnov svou mysl ve Tvém slově.

79. Ó Pane, ať Tvá obnovující síla obnoví můj život jako ten orlí.

80. Nechť se moje mládí obnoví jako orlí ve jménu Ježíše.

81. Nechť je každá nečistota v mém životě vypláchnuta Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.

82. Ó Pane, vytvářej ve mně hlad a žízeň po čistotě a svatosti.

83. Ó Pane, očist všechny znečištěné části mého života.

84. Ó Pane, osvěž každou suchou část mého života.

85. Pane, uzdrav všechny zraněné části mého života.

86. Ó Pane, ohýbej každou zlou rigiditu v mém životě.
87. ​​Ó Pane, znovu nasměrovat každý satanský bludný život v mém životě.

88. Pane, ať oheň Ducha svatého zahřeje každý satanský mráz v mém životě.

89. Pane, dej mi život, který zabije smrt.

90. Pane, zapal mi oheň lásky.

91. Ó Pane, slepte mě, kde jsem proti sobě.

92. Ó Pane, obohac mě o své dary.

93. Ó Pane, zrychli mě a zvyšte mou touhu po nebeských věcech.

94. Tvojím vládcem, Pane, nechť touha těla v mém životě umře.

95. Pane Ježíši, každý den v mém životě roste.

96. Pane Ježíši, udržuj své dary v mém životě.

97. Ó Pane, vylepšuj a očist můj život Tvým ohněm.

98. Duch svatý, rozžhavte a vyhoďte mé srdce ve jménu Ježíše.

99. Pane Ježíši, položte na mě ruce a uhaste každou vzpouru ve mně.

100. Oheň Ducha Svatého, začni spálit každou sebevědomost ve mně ve jménu Ježíše.
Otče, děkuji ti, že jsi mě osvobodil v Kristu Ježíši Amenovi.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.