50 Povzbuzující biblické verše

2
37438
Povzbuzující biblické verše

Žalm 119: 105:

Tvé slovo je lampou mých nohou a světlo k mé cestě.

Dnešní slovo je zdrojem povzbuzení. Dnes budeme studovat povzbuzující biblické verše. Tyto biblické verše povznáší naši náladu, když jdeme cestou života. Vyžaduje to, abychom byli v životě osvobozeni a Boží slovo je zdrojem veškerého poznání. Čelíte ve svém životě nějaké odrazující výzvě? Máte chuť vzdát se nebo vzdát se? Myslíte si, že veškerá naděje je pryč a nemůžete dosáhnout dalšího pokroku v životě ?, Pokud vaše odpověď na některou z těchto otázek zní ano, pak se radujte, protože tyto povzbudivé biblické verše vrátí život vašemu duchu, zvýší to vaši doufá a otevře oči pro řešení vašich výzev.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Boží slovo je lampa k našim nohám, nasměruje nás, vede nás a poučuje nás. Povznáší naše nálady a ukazuje nám cestu ven z každé nesnáze, kterou se ocitneme. Účelem těchto povzbuzujících biblických veršů je pomoci vám procházet vaše pokusy skrze Boží slovo. Ve věcech Božích najdete všechny věci, které kdy budete potřebovat, aby se to stalo v životě. Bible je všestranná kniha moudrosti, která přináší řešení všech známých a neznámých problémů. Moje modlitba za vás je tato, když dnes studujete tyto povzbuzující biblické verše, ať Bůh otevře vaše oči, aby viděl, co říká ve jménu Ježíše.


Mocné modlitební knihy 
by Farář Ikechukwu. 
Nyní je k dispozici Amazonka5 důvodů, proč potřebujeme podporovat biblické verše

1). Růst v milosti: Skutky 20:32, nám říká, že Boží slovo má schopnost nás budovat. Čím více budeme studovat slovo, tím silnější jsme duchovně.

2). Za vnitřní sílu: David se povzbuzoval v Pánu mnoha žalmy v Bibli, vidíme to v Žalmu 27, Žalmu 103 a řadě dalších žalmů. Povzbuzení vede k vnitřní síle. Boží slovo je jediným zdrojem vnitřní síly.

3). Pro posílení naší víry: Boží slovo je posilovač víry, když studujete tento povzbuzující biblické verše, buduje vaši víru a udržuje vás jako Božího dítěte. Boží slovo je palivo, které posiluje vaši víru.

4). Pro Duchovní růst: 1 Peter 2: 2, nám říká, že bychom si měli přát upřímné mléko Božího slova, abychom tam rostli spasením. Boží slovo je naše duchovní jídlo, čím více ho studujeme, tím více duchovně rosteme. Překonání výzev života vyžaduje duchovně robustního věřícího.

5). Pro Čerstvý oheňBoží slovo je jako oheň našeho ducha. Tyto povzbuzující biblické verše vyhoří vašeho ducha. Když je váš duchovní člověk naplněn slovem, stanete se nezastavitelným.

ZVÝŠENÍ BIBLICKÝCH VERZÍ

1). 2 Timoteovi 1:7:
Nebo Bůh nám nedal ducha strachu; ale moci, a milování, a mysli způsobné.

2). Filipané 4: 13:
Můžu dělat všechny věci v Kristu, kterýž mne posiluje.

3). Efezským 6:10:
Konečně, bratří moji, posilňte se v Pánu av moci síly jeho.

4). Efezským 3:16:
Že vám dal, podle bohatství slávy své, aby byly posíleny s mocí skrze Ducha svého na vnitřním člověku;

5). 2 Korintským 12:9:
Řekl mi: „Moje milost je pro tebe dostačující, neboť moje síla je ve slabosti dokonalá. S radostí tedy budu radovat ve svých slabostech, aby na mně spočívala Kristova moc. 12:10 Proto si užívám slabosti, výčitky, nezbytnosti, pronásledování, úzkosti pro Krista; protože když jsem slabý, jsem silný.

6). 2 Korintským 4:16:
Z tohoto důvodu nemdeme; ale ačkoli náš vnější člověk zahyne, přesto se vnitřní den obnovuje každý den.

7). Skutky 1: 8:
Ale vy přijmete moc, poté, co na vás přijde Duch Svatý, a budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak ve všech Judských a v Samaří a až do kraje země.
8). Marek 12:30:
A budete milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou duší, celou svou myslí a celou svou silou. To je první přikázání.

9). Matouš 19:26:
Ježíš je však viděl a řekl jim: U lidí je to nemožné; ale s Bohem jsou možné všechny věci.

10). Matouš 6:34:
Nepřemýšlej tedy o zítřku, protože zítra bude myslet na věci samé. Do dnešního dne postačuje zlé.

11). Habakkuk 3: 19:
Hospodin Bůh je má síla a on učiní mé nohy jako nohy zadních, a přiměje mě chodit po mých výšinách. Hlavnímu zpěvákovi na mých strunných nástrojích.

12). Isaiah 40: 28:
Nevěděl jsi? Copak jsi neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, Stvořitel konců země, necítí, ani není unavený? jeho porozumění neexistuje. 40:29 Dává moc slabým; a těm, kteří nemají žádnou sílu, zvyšuje sílu. 40:30 I mládenci omdlí a budou unavení a mladí muži padnou naprosto: 40:31 Ale ti, kteří čekají na Hospodina, obnoví svou sílu; připojí se křídly jako orli; budou běhat a nebudou unavení; a budou chodit a neklesnout.

13). Isaiah 12: 2:
Aj, Bůh je moje spasení; Budu věřit a nebát se; nebo Hospodin Jehovova je má síla a má píseň; on se také stal mým spasením.

14). Psalms 138: 3:
V den, kdy jsem volal, jsi mi odpověděl, a posílil mě silnou duší.

15). Psalms 119: 28:
Moje duše taje pro těžkost: posilň mne podle slova svého.

16). Žalmy 71:16:
Půjdu v síle Pána Boha: zmíním se o tvé spravedlnosti, dokonce i tvé.

17). Psalms 46: 1:
Bůh je naše útočiště a síla, velmi přítomná pomoc v nesnázích. 46: 2 Nebudeme se tedy bát, i když bude země odstraněna a hory budou přeneseny do moře; 46: 3 Ačkoli jejich vody řeví a trápí se, i když hory se otřásají otoky. Selah.

18). Psalms 37: 39:
Ale spasení spravedlivých jest od Hospodina; je to jejich síla v době potíží.

19). Psalms 27: 1:
Hospodin je mé světlo a moje spasení; koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života; koho se budu bát?

20). Psalms 18: 1:
Budu tě milovat, Hospodine, má síla. 18: 2 Hospodin je moje skála, moje pevnost a vysvoboditel; můj Bože, má síla, v kterou budu důvěřovat; můj buckler a roh mého spasení a moje vysoká věž.

21). Psalms 8: 2:
Z úst nemluvňat a kojenců jsi ustanovil sílu kvůli svým nepřátelům, abys stále mohl nepřítele a mstitele.

22). Nehemjáš 8:10:
Tedy řekl jim: Jděte, jděte tuk, pijte sladké, a posílejte jim porce, pro které není nic připraveno; nebo tento den je svatý našemu Hospodinu. Nebo radost tvá Hospodinova jest tvá síla.

23). Zephaniah 3: 17:
Hospodin, tvůj Bůh, uprostřed tebe, je mocný; zachrání, bude se radovat nad tebou s radostí; bude odpočívat ve své lásce, bude tě potěšit zpěvem.

24). 1. Paralipomenon 29:12:
Pochází od tebe bohatství i čest, a panuješ nad všemi; a v tvé ruce je síla a síla; a v ruce tvé je činiti veliké a dát sílu všem.

25). Exodus 15: 2:
Hospodin je má síla a píseň, a stal se mou spásou: je můj Bůh a připravím mu obydlí; Bůh mého otce, a já ho vyvýším.

26). Joshua 1: 9:
Nepřísahal jsem ti? Buďte silní a slušní; Neboj se, ani se nezoufej. Nebo Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.

27). Pláč 3:22:
Je milosrdenstvím Hospodinovým, že nejsme pohlceni, protože jeho soucity nezklame. 3:23 Každé ráno jsou nové: tvá věrnost je velká.

28). Přísloví 3:5:
Důvěřujte Hospodinu celým svým srdcem; a neopírej se o své vlastní porozumění. 3: 6 Všemi tvými způsoby jej uznávají, a bude řídit tvé cesty.

29). Přísloví 18:10:
Jméno Hospodinovo je silná věž: spravedlivá rána do ní a je bezpečná.

30). Psalms 16: 8:
Hospodina jsem vždy postavil přede mnou; protože je po mé pravici, nebudu pohnut.

31). Psalms 23: 3:
Obnovuje mou duši; vede mě po stezkách spravedlnosti pro jeho jméno.

32). Psalms 31: 24:
Dobrou odvahu, a posílí vaše srdce, vy všichni, kteří doufáte v Hospodina.

33). Psalms 46: 7:
Hospodin zástupů je s námi; Bůh Jakuba je naše útočiště. Selah.

34). Psalms 55: 22:
Svůj břímě svrhej na Hospodina, a bude tě držet; nikdy nebude trpět spravedlivými, aby byli pohnuti.

35). Psalms 62: 6:
Je to jen můj rock a moje spása: on je můj obrana; I nesmí být přesunuta.

36). Psalms 118: 14:
Hospodin je má síla a píseň a stává se mým spasením. 118: 15 Hlas radosti a spasení je v příbytcích spravedlivých: pravice Hospodinova statečně činí. 118: 16 Pravá ruka Hospodinova je vyvýšená; pravá ruka Hospodinova činí statečně.

37). Psalms 119: 114:
Ty jsi můj úkryt a můj štít: Doufám ve tvé slovo. 119: 115 Odejdi ode mě, zlatíčko, protože budu zachovávat přikázání svého Boha.

38). Psalms 119: 50:
To je mé potěšení v mém trápení; nebo tvé slovo mne zrychlilo.

39). Psalms 120: 6:
Moje duše dlouho přebývala u toho, kdo nenávidí mír.

40). Isaiah 40: 31:
Ti, kteří čekají na Hospodina, obnoví svou sílu; připojí se křídly jako orli; budou běhat a nebudou unavení; a budou chodit a neklesnout.

41). Isaiah 41: 10:
Neboj se; Neboť jsem s tebou: nebuďte zděšeni; Neboť já jsem tvůj Bůh: posilním tě; ano, pomůžu ti; ano, budu tě hájit pravou rukou své spravedlnosti.

42). Isaiah 43: 2:
Až projdeš vodou, budu s tebou; a skrze řeky tě nepřetečou. Když projdeš ohněm, nebudeš spálen; ani na tebe zapálí plamen.

43). Matouš 11:28:
Přijďte ke mně, všickni, kteříž pracujete, a těžce naloženi, a dám vám odpočinutí.

44). Marek 10:27:
Ježíš se na ně podíval a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha jsou všechno možné.

45). John 16: 33:
Tyto věci jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení; ale buďte dobrí na zdraví; Překonal jsem svět.

46). 2 Korintským 1:3:
Blahoslavený Bůh, dokonce Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého pohodlí; 1: 4 Kdo nás potěší ve všech našich souženích, abychom mohli být schopni potěšit ty, kteří jsou v jakýchkoli potížích, tím, že jsme sami potěšeni od Boha.

47). 1 Tesalonickým 5:11:
Protož se utěšujte spolu, a vzájemně se doplňujte, stejně jako vy.

48). Filipané 4: 19:
Ale můj Bůh dodá veškerou vaši potřebu podle svého bohatství ve slávě Kristu Ježíši.

49). 1 Peter 5: 7:
Zalétala na něj veškerou svou péči; protože se o tebe stará.

50). Deuteronomie 31: 6:
Buď silný a odvaha, nebojte se jich, nebojte se jich. Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou; nezklame tě a neopustí tě.

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ
Předchozí článekModlitební body za milost a milosrdenství
Následující článekRanní oddanost: ROZDĚLÁVÁ VÁS
Jmenuji se pastor Ikechukwu Chinedum, jsem Boží muž, který je nadšený Božím pohybem v těchto posledních dnech. Věřím, že Bůh zmocnil každého věřícího zvláštním řádem milosti, aby projevil moc Ducha Svatého. Věřím, že žádný křesťan by neměl být utlačován ďáblem, máme Sílu žít a kráčet v nadvládě skrze modlitby a Slovo. Pro další informace nebo poradenství mě můžete kontaktovat na dailyprayerguide@gmail.com nebo mi chatujte na WhatsApp And Telegram na čísle +2347032533703. Také vás rád pozvu, abyste se připojili k naší mocné 24hodinové modlitební skupině na telegramu. Klikněte na tento odkaz a připojte se nyní, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bůh ti žehnej.

2 KOMENTÁŘE

 1. Modlitba je tak silná! Zamyslete se nad těmito biblickými verši o modlitbě a nechte Boží sliby pobídnout, abyste se modlili ke svému Nebeskému Otci a sdíleli s ním své naděje a potřeby dnes. Jakub 1: 5 Pokud někomu z vás chybí moudrost, měli byste se zeptat Boha, který velkoryse dává všem bez nalezení chyby, a bude vám dáno.

 2. Bơn ơi, có một số cau Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Například
  Thi Thiên 120: 6
  Linh h conn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  Žádný administrátor před více než měsícem vui lòng chỉnh sửa lại!
  Mnohem déle

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.