10 veršů z Písma, abyste se modlili, když chcete zázrak

0
174

Dnes se budeme zabývat 10 verši z písem, abychom se modlili, když chcete zázrak

Zázrak je vše, po čem toužíme ve všech oblastech našeho života. Když hledáte Boží přítomnost a žádáte Ho, aby zasáhl do vaší situace, můžete to podpořit níže uvedenými verši z písem. Bůh má moc nad celým stvořením a má schopnost pro vás udělat zázrak. Níže uvedené biblické verše nás naučí zázraky, které Ježíš vykonal, a také to, jak můžeme mít víru, že uvěříme v zázrak. Biblické verše pomohou naší víře a pomohou nám pevně věřit v Boha, že pro nás může udělat tolik věcí, aniž bychom pochybovali o tom, co si kdy dokážeme představit.

Skutky 19 vs 11-12

Bůh činil prostřednictvím Pavla mimořádné zázraky, takže i kapesníky a zástěry, které se ho dotkly, byly odnášeny nemocným a jejich nemoci byly vyléčeny a zlí duchové je opustili.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

To ukazuje, že slovo Boží je mocné, řekl jsem dříve, že Bůh může udělat to, co si myslíme, že je tak nemožné, vykonal svůj zázrak prostřednictvím svého učedníka apoštola Pavla.

 • Pane Ježíši, modlím se, i když jsi se projevoval životem apoštola Pavla, abys tak činil i v mém životě 
 • Přesuňte všechny hory, které slouží jako překážky mezi mnou a mými zázraky ve jménu Ježíše
 • Udělejte skrze mne mimořádný zázrak, jako jste to udělali prostřednictvím apoštola Pavla, aby lidé oslavovali mého Otce v nebesích za tvá slova, ať tak září tvé světlo, aby je lidé viděli a oslavovali mého Otce v nebesích.

Písmo říká, že svět čeká na projevení synů Božích, od nynějška se budu projevovat ve jménu Ježíše

Efezským 3vs 20-21

Tomu nyní, který podle své moci, která v nás působí, může učinit nezměrně víc, než vše, oč prosíme nebo si představujeme, tomu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků! Amen.

Boží moc je mimo naši představivost a co dokážeme pochopit, výše uvedený text říká, že Bůh má schopnost udělat víc, než o co žádáme

 

 • Pane Ježíši, modlím se, abys v mém životě dělal velké věci ve jménu Ježíše
 • Všude zažívám stagnaci v mém životě, Pán Ježíš dnes v mém životě udělá něco zázračného a přesune všechny překážky pryč ve jménu Ježíše
 • Nechť má svědectví začnou dnes, Pane, ve jménu Ježíše

Lukáš 8 vs 43-48

A byla tam žena, která dvanáct let krvácela, ale nikdo ji nedokázal vyléčit. Přistoupila k němu zezadu a dotkla se okraje jeho pláště a okamžitě její krvácení přestalo. "Kdo se mě dotkl?" zeptal se Ježíš. Když to všichni popřeli, Petr řekl: "Mistře, lid se tísní a tiskne se k tobě." Ale Ježíš řekl: „Někdo se mě dotkl; Vím, že ze mě odešla síla." Když žena viděla, že nemůže zůstat bez povšimnutí, třásla se a padla mu k nohám. V přítomnosti všech lidí řekla, proč se ho dotkla a jak byla okamžitě uzdravena. Potom jí řekl: „Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji."

Všimneme si zde, že i bez rozhovoru s Bohem zažila Boží zázrak na svém životě, její krvácení se zastavilo, což znamená, že musíme požádat Boha o to, co chceme, ať už otevřeně nebo tajně, protože bible říká náš Bůh kdo vidí naše srdce, vyslyší naše modlitby.

 • Pane Ježíši, vidíš moje srdce, znáš mé srdce, víš, co chci, znáš mou nejhlubší touhu, ty, o kterých mohu otevřeně mluvit, a ty, o kterých mohu, prosím, Pane Ježíši, splňte mi mou žádost ve jménu Ježíše
 • Stejně jako jste uzdravili ženu s problémy krve, prosím, Ježíš mě uzdravil ze všech mých slabostí ve jménu Ježíše.

John 4vs 46-53

Znovu navštívil Kánu Galilejskou, kde proměnil vodu ve víno. A byl jistý královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnaum. Když tento muž uslyšel, že Ježíš přišel do Galileje z Judeje, šel k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl blízko smrti. "Dokud vy lidé neuvidíte znamení a zázraky," řekl mu Ježíš, "nikdy neuvěříte." Královský úředník řekl: „Pane, pojď dolů, než moje dítě zemře. "Jdi," odpověděl Ježíš, "tvůj syn bude žít." Muž vzal Ježíše za slovo a odešel. Když byl ještě na cestě, jeho služebníci ho potkali se zprávou, že jeho chlapec žije. Když se zeptal, kdy se jeho synovi uzdraví, řekli mu: "Včera v jednu odpoledne ho horečka opustila." Tehdy si otec uvědomil, že to byl přesně ten čas, kdy mu Ježíš řekl: „Tvůj syn bude žít.

Ježíš zde slíbil, že vždy splní, co říká, že udělá. Určitě udělá to, co říká, že udělá a aksi udělá to, o co ho požádáte, jen mu musíme věřit a držet se Jeho slibů.

 • Pane Ježíši, když jsi uzdravil syna královského úředníka, prosím, uzdrav mě ve všech oblastech, kde jsem zažil zklamání, selhání, zaostalost
 • Otče, modlím se, abys mě očistil od všech forem nemoci ve jménu Ježíše 
 • Ať vaše ruce uzdravení přijdou na mě a můj dům drží ve jménu Ježíše.
 • Tvoje slovo říká tvými pruhy, že jsem udělal díru, umyj a očisti mě, Pane, a smyj všechny překážky, které mě a mému úspěchu v Ježíšově jménu propojují.

Mark 10 vs 27

Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha ne; u Boha je všechno možné."

 • Všechno je možné pro toho, kdo věří v Boha, a nic pro to není nemožné Bůh dělá. Všechno dělá krásným ve svém vlastním čase a určitě nedovolí, aby jeho děti trpěly.
 • Pane urovnej vše v mém životě, co se mi zdá nemožné dosáhnout ve jménu Ježíše 
 • Pán Ježíš jmenuj cestu tam, kde pro mě není žádná cesta, jsi můj hledač cest Pane Ježíši, nasměruj mé cesty, Pane Ježíši, a urychli má požehnání, než tento rok vyprší ve jménu Ježíše

Jeremiah 32: 27

Já jsem Hospodin, Bůh všeho lidstva. Je pro mě něco příliš těžké?

Pro Ježíše není nic příliš těžkého, pamatujte na krásné, uzdravoval nemocné, očišťoval lidi od jejich slabostí, uvolňoval cestu tam, kde se zdá, že žádná cesta není.

 • Pán Ježíš mi dělá cesty tam, kde se zdá, že ve jménu Ježíše žádná cesta není 
 • Objednal jsi cesty Izraelitů a dokonce jsi udělal cestu, kde Rudé moře mohlo sloužit jako bariéra, což znamená, že pro tebe není nic těžkého, Pane Ježíši, udělej mi cestu ve všech aspektech a důsledcích mého života ve jménu Ježíše

Luke 9: 16-17

Vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, poděkoval a rozlámal je. Potom je dal učedníkům, aby je rozdali lidem. Všichni jedli a nasytili se a učedníci nasbírali dvanáct košíčků nalámaných kousků, které zbyly.

Podívejte se, čeho je náš drahý Pán Ježíš Kristus schopen. Své věci dělá podivuhodnými způsoby. Kdo může pochopit cesty Páně. Vyrobil to, co nestačilo k nasycení potápěčských lidí více než dost k nasycení potápěčských tisíců lidí

 • Můj otec, dostávám dvojitá požehnání manželská, finanční, průlomová a ve všech aspektech mého života ve jménu Ježíše
 • Začínám zažívat dobré věci, které jsou mimo lidské uvažování
 • Začínám se těšit velké milosti, milosti hojné přízně Pána 

Jeremiah 17: 14 

Uzdrav mě, Hospodine, a budu uzdraven; zachraň mě a budu zachráněn, neboť ty jsi má chvála.

Pokud jste nemocní, můžete tento konkrétní verš použít k prosbě Boha o božské uzdravení, nebo když potřebujete božský průlom, Pán je vždy připraven natáhnout pro nás své uzdravující ruce.

 • Pane Ježíši, žádám, abys mě úplně uzdravil ze všech forem nemoci, ať už je to duchovní nemoc, duchovní útok v Ježíšově mocném mocném jménu.
 • Písmo říká, že Kristus vzal na sebe všechny mé slabosti a uzdravil všechny mé nemoci. Otče, říkám svá uzdravení do reality ve jménu Ježíše Krista. 

James 5: 14 15, 

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá starší církve a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho vzkřísí. A pokud se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.

Pán nikdy nespí ani nespí, je vždy připraven naslouchat, takže nám dal pravomoc hlásit dobré věci a úplné uzdravení do našich životů

 • Otče, Pane, učiň mě celistvým, osvoboď mě od nemoci, uzdrav mé finance, v každém aspektu svého života jsem zakoušel nemoc, Pán Bůh hostitele mě uzdrav ve jménu Ježíše 
 • Jsi Bůh veškerého těla a není pro tebe nic nemožného. Vyhlašuji, že mi svou mocnou mocí obnovíte zdraví a ve jménu Ježíše Krista mě znovu uzdravíte. 

Židům 2: 4 

Zatímco Bůh také vydával svědectví znameními a zázraky a různými zázraky a dary Ducha svatého, které rozdával podle jeho vůle.

 • Ó Pane, začni předvádět své zázraky v mém životě 
 • Ve svém slovu jste řekli, že pokud moji lidé neuvidí zázraky, nebudou věřit, že existujete, ukažte svá znamení a zázraky skrze mě ve jménu Ježíše. Amen 

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.