50 Warfare Prayer Points proti silám temnoty. [2022 Aktualizováno]

11
103418

Ať na ně padne zlost bezbožných. Dnes jsem sestavil 50 válečných modlitebních bodů proti síly temnoty. Musíme vzít duchovní bitvu do tábora nepřítele. Ďábel je ničemný a jeho životním posláním je krást, zabíjet a ničit, to nesmíme

nechme ho, musíme vstát a vzdorovat mu ve válečných modlitbách. Musíme uvolnit Boží oheň, abychom spotřebovali všechny činnosti agentů temnoty v našich životech.

Když se nemodlíte, stanete se kořistí ďábla. Tato válečná modlitba směřující proti silám temnoty ukončí každý nekonečný kruh démonických aktivit ve vašem životě. Doporučuji vám vyhlásit půst, když se modlíte tyto modlitby, a modlete se je ve víře, abyste dosáhli maximálních výsledků. Všichni vaši nepřátelé se dnes musí poklonit ve jménu Ježíše.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ


 

50 bojových modlitebních bodů proti silám temnoty.

1). Mluvím o světle nad každou démonickou temnotou vznášející se v mém životě dnes ve jménu Ježíše.

2). Pane! Přikazuji, aby každý démonický agent temnoty bojující proti mně padl a zemřel ve jménu Ježíše.

3). Pane, odděluji se od každé temnoty nebo temných předmětů, které jsem se mohl vědomě nebo nevědomě zaplést do Ježíšova jména.

4). Každý idol domácnosti uctívaný mými předky a stále bojuje s mým osudem, přikazuji jim, aby je spotřeboval svatý duchový oheň ve jménu Ježíše.

5). Přicházím proti všem démonským božstvům, kteří bojují proti mně a mé domácnosti.

6). Rozkazuji všem duchovním králům Egypta (duchovním otrokářským pánům), abych tam dnes v mém životě ztratil krev Ježíše ve jménu Ježíše.

7). Pane! Bojujte proti těm, kteří bojují proti mně, povstaňte, Pane, a udeřete mučitele s různými rány, jako jsou dny móz a faraónů ve jménu Ježíše.

8). Všechny čarodějnice, čarodějové a známí skřítci působící na mém území jsou lokalizováni a zničeni ohněm Ducha svatého ve jménu Ježíše.

9) .Všechni obři mého života, kteří mě stáhli a seděli na mém osudu, by měli padnout a zemřít ve jménu Ježíše.

10). Poslouchejte slovo Pána, všichni obři mého života, už nikdy nevstane ve jménu Ježíše.

11). Ó Pane, nechť se nyní proti nim obrátí bezbožnost bezbožných po celý můj život ve jménu Ježíše.

12). Prohlašuji, že ve jménu Ježíše bude moje domácnost příliš horká na to, aby ďábel a jeho démonický agent zůstali v Ježíšově jménu.

13). Zruším veškerý satanský rozsudek o mém životě a osudu ve jménu Ježíše.

14). Pán! Krví věčné smlouvy Ticho každý zlý jazyk démonických činitelů temnoty, mluvících nad mým životem ve jménu Ježíše.

15). Každý strážce v království temnoty, postavený proti mému životu, pustím anděly ničení, abych je rozptýlil ve jménu Ježíše.

16). Ó Pane, pustím oheň Ducha svatého, abych pohltil a zničil všechny činnosti království temnoty v mém životě ve jménu Ježíše.

17). Ó Pane, nechť jsou ti, kdo hledají můj život, zničeni kvůli mně v jménu Ježíše.

18). Každé zlé spiknutí nad mým osudem bude v Ježíšově jménu neplatné.

19). Všichni čarodějové a vládci temnoty navštíví oheň Ducha svatého ve jménu Ježíše.

20). Ó Pane, nechť tvůj božský soud spočívá na každém zlém muži nebo ženě bojující proti mému osudu ve jménu Ježíše.

21). Prohlašuji, že všichni agenti, kteří používají síly temnoty proti mně, padnou do jámy, kterou mi vykopali, včetně nich a tam v domácnosti jménem Ježíš.

22). Pane! Znepokojujte všechny ty, kteří dnes trápí můj život ve jménu Ježíše.

23). Všichni zlí lidé, kteří pro mě leží v záloze, budou rozdrceni andělem lorda ve jménu Ježíše.

24). Pane, zlomi silnou paži každého silného muže v mém životě dnes a učin je ochromenými v Ježíšově jménu.

25). Každý zlý muž nebo žena, kteří na mě položili léky nebo kletby, bude dnes proklet mým Bohem, a koho můj Bůh prokletí nemůže požehnat v jménu Ježíše.

26). Ó Pane, každou jámu, kterou mi vykopali čarodějnice a agenti temnoty, prohlašuji, že do ní všichni spadnou ve jménu Ježíše.

27). Dnes prohlašuji, že jsem zcela osvobozený od tmy. Prohlašuji, že je pro ně tabu sdílet a konzumovat své tělo ve jménu Ježíše.

28). Ó, Pane, prorokoval jsem, aby všichni ti, kdo pro mě pobíhají k čarodějkám nebo k falešným prorokům, měli své potíže znásobené jménem Ježíš.

29). Odvážně prohlašuji, že jsem ve světle, tma už ve mně nemá žádnou část, a proto jsem nedotknutelný do království temnoty ve jménu Ježíše.

30). Pane Bože hostitele, důkladně mě prozkoumej a identifikuj veškerou temnotu, která se skrývá v mém životě. Vystavte je a zničte je ve jménu Ježíše.

31). Ó Pane, vysvoboď mě z rukou zlých lidí a nepřiměřeně ve jménu Ježíše.

32). Prohlašuji, že jakýkoli čarodějnický čaroděj, kde byla přijata moje jména, bude požíván ohněm v Ježíšově jménu.

33). Každý násilný muž nebo žena, který mě potlačuje, bude zcela spotřebován Božím ohněm ve jménu Ježíše.

34). Pane, každá zlá svatyně působící proti mému životu a osudu bude spotřebována ohněm v Ježíši.

35). Každý, kdo řekl, dokud nebudu žít, nebudu prosperovat, bude žít ve věčné hanbě, když budu prosperovat před očima v Ježíšově jménu.

36). Pane, přikazuji očím každého známého ducha, který sleduje můj osud, aby byl slepý ve jménu Ježíše.

37). Ó Pane, konzumuj ohněm všechna díla čarodějnictví v mém životě ve jménu Ježíše.

38). Všechny duchovní šípy, které mi posílá království temnoty, se vrátí zpět k odesílateli ve jménu Ježíše.

39). Pane, pojď a panuj v mém životě od nynějška, takže moc temnoty mi nebude znovu vládnout ve jménu Ježíše.

40). Ó Pane, zmocni mě dnes, abych se mohl postavit proti síle temnoty bojující proti mně ve jménu Ježíše.

41). Ó Pane, vytáhni mě ze sítě moci temnoty ve jménu Ježíše.

42). Ó Pane, ať v mém životě povstane a svítí tvoje světlo a spotřebovává každou temnotu nepřátel v mém životě ve jménu Ježíše.

43). Ó, Pane, nech zlý muž nebo žena mého života najednou jít do hrobu ve jménu Ježíše.

44). Každá rada a plány národů (království temnoty) mého života zmizí ve jménu Ježíše.

45). Ó, Pane, každý zlý poradce, který dává zlou radu proti mému životu, bude zničen ve jménu Ježíše.

46). Ó Pane, ustanov se mnou své anděly, kteří jsou strašliví moci temnoty ve jménu Ježíše.

47). Ó, Pane, postavíš nebeské vojsko proti těm, kteří proti mně bojují ve jménu Ježíše.

48). Všichni, kdo tvrdí, že jsou mocní, kteří na mě čekají, budou náhle přepadeni a zničeni hostitelem nebe ve jménu Ježíše.

49). Dnes prohlašuji, že každý člověk, který v mém životě představuje Boha, bude poražen andělem lorda ve jménu Ježíše.

50). Otec nechal touhy svých nepřátel, které se mě týkají, sedět v Ježíšově jménu 7krát.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

11 KOMENTÁŘE

 1. Matěj 24 vs. 10
  V té době mnoho
  odvrátí se od víry a navzájem se zradí a nenávidí, a mnoho falešných proroků bude.

  mí bratři. a sestry si dávají pozor na tyto démony koronového viru

 2. Děkuji za tyto modlitby. Napadlo mě, jestli by se někdo mohl modlit za moji matku a já. Žijeme v komunitě a mám pocit, že se tito lidé zaměřují na svobodné lidi. Zůstal jsem s matkou týden, protože se bojím ji opustit, protože tito lidé kouzlí a bojí se, že jí něco dělají, může se za mě někdo prosím modlit. Moc vám děkuji.

 3. Prosím, dejte mi vědět, až budete připraveni na 3denní půst a modlitbu kolem 3 ráno, mocnou modlitbu, všichni potřebujeme půst a modlitbu, abychom se dostali proti mocnostem temnoty, jmenuji se Jeanette

 4. Vážený pastore, prosím!
  Vážený pane Slame ve svatém jménu Ježíše Krista!
  Modlitební prosba za duchovní požehnání a uzdravení a vše, co je zmíněno v této žádosti a dokonce i to, co není zmíněno.
  Prosím, je to tak pokorná žádost k vám, abyste se modlili za všechny mé žádosti a aplikace, kdykoli se budete modlit mé jméno Simon. Prosím, pamatujte na mě ve všech svých pravidelných modlitbách.
  Je to tak pokorná žádost k vám, prosím, modlete se za mě, aby mě Pán Ježíš Kristus brzy uzdravil ze všech mých tělesných nemocí ve svém svatém jménu, a prosím, modlete se, aby Ježíš Kristus odstranil všechny mé chyby a chyby, které mě tak daleko odvádějí od Všemohoucího Pána.
  Pane, použij mě pro svou práci, jako to dělal, když byl na tomto světě pro kázání, zázraky a léčení a osvobodil lidi, kteří byli spoutáni/uvězněni zlými duchy, osvobodil je a změnil jejich životy a udělal ze mě takového, jaký chci být. . Modlete se prosím, aby mi Pán Ježíš Kristus dal duchovní požehnání. Chci konat práci pro Pána Ježíše Krista, prosím, modlete se za mě, aby mi Pán Ježíš Kristus žehnal, když žehnal svým služebníkům, prorokům a učedníkům svými dary svatého ducha a naplň mě svým svatým duchem a dej mi jeho pravomoci, jako dal svým učedníkům jako Petr, Pavel a Mojžíš a Eliáš a Elizeus a mnoho dalších a otevři oči mého srdce, jako otevřel oči a tlamu osla. Takže mohu použít tyto autority a dary svatého ducha ke změně života lidí a pomoci jim v jeho svatém jménu Ježíš mít. Bůh také dej všechny dary svatého ducha, o kterém se zmiňuje svatá bible, ai když se o tom v bibli nezmiňuje, je to tak pokorná žádost, a dále se prosím modlete, aby mi pán Ježíš Kristus dal požehnání povolání jako Samuel a čas přišel Brzy, když přišel čas Ježíš vzbuď mě jako on vzbudí Samuela a jeho učedníci nejen probudí, ale tentokrát mi Pane dej autoritu a vše, co je zmíněno ve svaté bibli a není zmíněno, a prosím, modlete se, aby mi Ježíš dal svůj meč ducha, který dal Eliášovi a Samsonovi, prosím je to tak pokorná žádost k tobě a konečně chci vidět Pána Ježíše Krista jako Daniela a Ezechiel a Isiah se na něj dívají a Petr, Jakub a Jan na něj hledí ve slávě s otevřenýma očima na hoře, prosím, modlete se, chci také vidět Ježíše Krista je mým přáním a smyslem mého života dívat se na Ježíše tak, jak se dívá Zakies na Ježíše, prosím modlitbu, aby se mi Ježíš ukázal ve slávě s otevřenýma očima, když jeho učedníci hledí na horu a Pán Ježíš Kristus také dává, o co je žádáno a požádán mým učitelem haroonem a starším učitelem younasem a dalšími, a dej všem darům svatého ducha, které jsou nebo nejsou zmíněny v jeho bibli, a dej mi oči a požehnání, abych mohl vidět bibli na zlaté břidlici otevřeným a zavřenýma očima. oči pokaždé, všude, je to moje pokorná žádost v jeho svatém Ježíšově jménu. Amen Sum Amen.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.