4 žalmy k modlitbě o půlnoci s modlitebními body Poznámka: Prosím, modlete se tyto modlitby s dvojitou agresí

0
74

Dnes se budeme zabývat 4 žalmy To Modlete se o půlnoci S modlitebními body Poznámka: Prosím, modlete se tyto modlitby s dvojitou agresí

1. Žalmy 35: 1-20

[1] (Žalm Davidův.) Přimlouvej se za mou věc, Hospodine, s těmi, kdo se mnou bojují, bojuj proti těm, kdo bojují proti mně.
[2] Uchopte štít a štít a postavte se o mou pomoc.
[3] Vytáhněte také kopí a zastavte cestu těm, kdo mě pronásledují. Řekni mé duši: Já jsem tvá spása.
[4] Ať jsou zahanbeni a zahanbeni ti, kdo hledají mou duši, ať jsou obráceni a přivedeni do zmatku ti, kdo vymýšlejí mé ublížení.
[5] Ať jsou jako plevy před větrem a ať je honí Hospodinův anděl.
[6] Jejich cesta ať je temná a kluzká a ať je pronásleduje Hospodinův anděl.
[7] Bez příčiny mi totiž schovali svou síť do jámy, kterou bez příčiny vykopali pro mou duši.
[8] Ať na něj nečekaně přijde zkáza; a ať se zachytí jeho síť, kterou ukryl, do té samé zkázy nechť padne.
[9] Má duše se bude radovat v Hospodinu, bude se radovat z jeho spasení.
[10] Všechny mé kosti řeknou: Hospodine, kdo je ti podobný, který vysvobozuješ chudé od toho, kdo je pro něj příliš silný, ano, chudé a nuzné od toho, kdo ho kořistí?
[11] Falešní svědci povstali; svěřili mi věci, které jsem neznal.
[12] Odměnili mě zlým za dobré k rozmazlení mé duše.
[13] Já však, když byli nemocní, měl jsem oděv z pytloviny. Pokořil jsem svou duši postem; a mé modlitby
[14] Choval jsem se, jako by to byl můj přítel nebo bratr: těžce jsem se poklonil jako ten, kdo truchlí pro svou matku.
[15] mi, emi kò si mọ̀; nwọn fa mAle v mém protivenství se radovali a shromáždili se: ano, ubozí se shromáždili proti mně, a já jsem to nevěděl; trhali mě a nepřestali:
[16] S pokryteckými posměvači na hostinách na mě skřípali zuby.
[17] Pane, jak dlouho se budeš dívat? zachraň mou duši před jejich zkázou, můj miláčku před lvy.
[18] Budu ti děkovat ve velkém shromáždění, budu tě chválit mezi mnoha lidmi.
[19] Neradujou se nade mnou neprávem moji nepřátelé, ať nemrkají okem, kdo mě bezdůvodně nenávidí.
[20] Nemluví o pokoji, ale vymýšlejí klamné věci proti tichým v zemi.

2. Žalm 109

1. Nemlč, Bože mé chvály;
2 Nebo se proti mně otevírají ústa bezbožných a ústa lstivých, mluvili proti mně jazykem lživým.
3 Obklíčili mne také slovy nenávisti; a bez příčiny proti mně bojoval.
4 Pro mou lásku jsou mými protivníky, ale já se odevzdávám modlitbě.
5 A odměnili mě zlým za dobré a nenávistí za mou lásku.
6 Postav nad ním muže bezbožného, ​​a Satan nechť stojí po jeho pravici.
7 Až bude souzen, ať je odsouzen, a jeho modlitba ať se stane hříchem.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Možná si také rádi přečtete: 20 biblických veršů k modlitbě za sílu v náročných časech


Mocné modlitební knihy 
by Farář Ikechukwu. 
Nyní je k dispozici Amazonka 


3. Žalm 144 Davidův

1. Chvála Hospodinu, skále má, který cvičí mé ruce k boji, mé prsty k boji.
2. On je můj milující Bůh a má pevnost, má pevnost a můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se ukrývám, který si podmaňuje národy [1] pode mnou.
3. Hospodine, co je člověk, že se o něj staráš, syn člověka, že na něj myslíš?
4. Člověk je jako dech; jeho dny jsou jako pomíjivý stín.
5. Rozděl svá nebesa, Hospodine, a sestup; dotkni se hor, takže kouří.
6. Sesílejte blesky a rozptylujte [nepřátele]; vystřelte své šípy a vyrazte je.
7. Natáhněte ruku z výšky; vysvoboď mě a vysvoboď mě z mocných vod, z rukou cizinců
8. Jehož ústa jsou plná lží, jehož pravé ruce jsou lstivé.
9. Zazpívám ti novou píseň, Bože; na desetistrunnou lyru ti budu dělat hudbu,
10. Tomu, kdo dává vítězství králům, kdo vysvobozuje svého služebníka Davida od smrtícího meče.
11. Vysvoboď mě a vysvoboď mě z rukou cizinců, jejichž ústa jsou plná lží, jejichž pravice jsou klamné.
12. Potom budou naši synové v mládí jako dobře pěstované rostliny a naše dcery jako sloupy vyřezávané k ozdobě paláce.
13. Naše stodoly budou plné všech druhů zásob. Naše ovce porostou o tisíce, o desetitisíce na našich polích;
14. Naši voli ponesou těžká břemena. [2] V našich ulicích nebude žádné prolomení hradeb, žádný odchod do zajetí, žádný výkřik úzkosti.
15. Blahoslavení lidé, o nichž je to pravda; blažený lid, jehož Bohem je Hospodin.

4. Žalm 43 až 50

43. Vytrhl jsi mě z útoků lidu; učinil jsi mě hlavou národů; podléhají mi lidé, které jsem neznal.
44. Jakmile mě uslyší, poslechnou mě; cizinci se přede mnou krčí.
45. Všichni ztrácejí odvahu; vycházejí třesoucí se ze svých pevností.
46. ​​Hospodin žije! Chvála mé skále! Vyvýšený buď Bůh, můj Spasitel!
47. On je Bůh, který mě mstí, který si podmaňuje národy pode mnou,
48. Kdo mě zachraňuje před mými nepřáteli. Povýšil jsi mě nad mé nepřátele; před násilnými muži jsi mě zachránil.
49. Proto tě budu chválit mezi národy, Hospodine; Budu zpívat chválu tvému ​​jménu.
50. Dává svému králi velká vítězství; projevuje neutuchající laskavost svému pomazanému, Davidovi a jeho potomstvu navždy.
Použijme tyto žalmy k modlitbě níže uvedených modlitebních bodů.

BODY MODELŮ

 1. Každá síla v mém kořeni magnetizující můj postup zpět, zemře ve jménu Ježíše.
 2. Oběti konané v můj prospěch, které mě zavřely z mého kořene, umírají ve jménu Ježíše.
 3. Základní dědictví po mých rodičích, pojď ven, ve jménu Ježíše.
 4. Moc rodinných duchů a dohlížecí pravomoci, které mají na starosti dům mého otce, zemřou ve jménu Ježíše.
 5. Veškeré úsilí temných sil, aby postihly můj život, se rozptýlilo ve jménu Ježíše.
 6. Každá agrese proti mé hvězdě zemře ve jménu Ježíše.
 7. Osvobozuji se od všech problémů pocházejících z rodičovských chyb ve jménu Ježíše.
 8. Základní tlačítko stisknuté proti mému postupu, zemři, ve jménu Ježíše.
 9. Satanští strážci mých nástrojů pokroku, uvolněte je ohněm ve jménu Ježíše.
 10. Podivná zvířata v mých kořenech zemřou ve jménu Ježíše.
 11. Protiprůlomové návrhy proti mému životu z mých kořenů, zemřou ve jménu Ježíše.
 12. Všechny dobré dveře v mém životě, zavřené domácí špatností, otevřené ohněm, ve jménu Ježíše.
 13. Bojuj proti mému osudu od mého založení, zemři ve jménu Ježíše.
 14. Každý zlý strom zasazený proti mému pokroku zemře ve jménu Ježíše.
 15. Architekt a stavitelé soužení z mého základu se rozptýlí a zemřou ve jménu Ježíše.
 16. Ohnivý kámen, najdi čelo mých základních utlačovatelů ve jménu Ježíše.
 17. Silní muži za tvrdohlavými problémy umírají ve jménu Ježíše.
 18. Každá podivná síla shromážděná proti mému postupu bude zničena ve jménu Ježíše.
 19. Satanský panel se postavil proti mně, rozptyl, ve jménu Ježíše.
 20. Každý satanista bdí proti mně, rozptyluje se ve jménu Ježíše.
 21. Ó Pane, změň mou současnou rychlost a dej mi novou rychlost podle své vůle, ve jménu Ježíše.
 22. Zeď předků postavená kolem mé slávy, buď stržena, ve jménu Ježíše.
 23. Moje sláva, která je v otroctví, přijměte vysvobození ohněm ve jménu Ježíše.
 24. Mé průlomy v zajetí, vystupují, ve jménu Ježíše.
 25. Mé potenciály, které jsou v kleci nepřátel, dostávají vysvobození ve jménu Ježíše.
 26. Můj růst, který je omezen, buď uvolněn ve jménu Ježíše.
 27. Moje povýšení, které je uvězněno v zajetí, bude propuštěno ve jménu Ježíše.
 28. Moje rozšíření, které je v otroctví, bude vysvobozeno ohněm ve jménu Ježíše.
 29. Můj pokrok, který je v otroctví, buď propuštěn, ve jménu Ježíše.
 30. Mé ctnosti, které jsou uvězněny od kořene, vycházejí ve jménu Ježíše.
 31. Moji pomocníci v zajetí, vystupte, ve jménu Ježíše.
 32. Mé příležitosti, které jsou v otroctví, budou osvobozeny ve jménu Ježíše.
 33. Mé finance, které jsou uvězněny v otroctví, budou propuštěny ve jménu Ježíše.
 34. Všechny sliby proti mně od kořenů zemřou ve jménu Ježíše.
 35. Díky Bohu za tvé vysvobození

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.